مردم در عمل باید کار ببینند به سخن دانی و عکس رانی نیست

موضوع زبالــه ظاهرا قرار نیســت به این زودی ها حل شود از روزی که مسئولین وقت برای حل بحران زباله در محل فعلــی دفن زباله در عمارت که بهتر است بگوئیم محل رها کردن زباله شهر آمل و شهرهای همجوار داد و فغان راه انداختند که شــیر مــی کشــیم و پلنگ می کشــیم دو دهه گذشــته است و به سرانجامی نرســیده است. شیرابه های مخرب و ســرطان زا و نفوذ در شریان های آبی، آلودگی محیط در کنار آلودگی معادن بی حســاب و کتــاب که قرار بود واریزه کوهــی جمع کنند نه کوه را بتراشــند و ســنگ خورد کنند همه و همه باعث شده که جاده هراز زیبا ما به معضل هراز تبدیل شود هراز چندگاهی مسئولین و دست اندرکاران شهری و استانی و کشوری می آیند و در معیت نماینده محترم عکس های یادگاری می گیرند و می روند و بی نتیجه فقط زمان است که می گذرد.
ســه دولت از روزی که زباله آمل معضل تشخیص داده شــده روی کار آمدند نه این وری و نه اون وری هیچ کــدام کاری از پیش نبردند چــرا راه دوری را برویم همین جاده جایگزین چلاو برای رفع گره های کور و طاقت فرســا ترافیکی را هنوز عرضه نداریم باز کنیم تا مردم برای عبور و مرور نفس راحتی بکشــند گاه گــداری جاده را باز می کنند و دوباره آش همان آش و کاســه همان کاسه! به چه قیمتی باید مردم را ناراضی نگه داریم؟
چراهای زیادی در ذهن مردم وجود دارد چرا زباله حل نمی شود؟ چرا سد منگل لاک پشت وار حرکت می کند؟ چرا جاده بهسازی و روان سازی نمی شود؟ چــرا علیرغم این همه تخلف عینی معادن از کار آنها جلوگیری نمی شود؟ چرا هزاران متر زمین به راحتی تغییر کاربری می دهند و از ما بهتران می ســازند و جولان می دهنــد اما برای نمایش خانه های با خون و جگر درست شــده به قصد داشتن سرپناه و یا زیر بال و پــر گرفتن فرزندان در روســتاها را خراب می کننــد و در بوق و کرنا می کنند کــه زمین ها را به چرخه کشــاورزی باز گرداندیم! کدام بازگشت؟ چرا ســر خودمان را مثل کبک زیــر برف کرده ایم و چرا مسئولین دنبال آمار سازی هستند مگر این میز چقدر ارزش دارد و مگر وفای مادام العمر دارد که وجدان و شرف خود را برای آن زیر سوال می برید.
با تمــام احترامی که برای تلاش های دکتر حاجی پور قائل هستم اما می گویم جناب آقای دکتر نماینده محترم مردم شــریف آمل و لاریجان و دابودشــت و امامزاده عبدالله و … تلاش های شــما منجر به نتیجه نمی شود؟ چرا؟
یک پل در میدان هزار سنگر ساختیم هزار اما و اگر داشت، زیر بار ترافیک نمی بردند!؟ سرانجام به نتیجه رسید باز هم بسته شد و حالا هم که باز شد می گویند ساخت این پل از این جهت جنوب به شمال اشتباه بود
و از غرب به شرق می بایست ساخته می شد!؟ یا دهان ســنگ اندازان و یاوه گویان را گل بگیرید یا اگر نظریه ها کارشناسی درست است درهای اداره های ذی ربط را گل بگیرید! چرا با امید و احساســات مردم بازی می کنید چرا مسئولین مسئول نارضایتی تراشی شده اند!
هر چند وقت یکبار عکس های دسته جمعی بازدید از محل زباله را می بینند مطمئن باشــید نمی گویند خدا قوت، احســنت، می گویند بــاز چه خوابی دیده اند و چه نقشه ای در سر دارند! چون خروجی از این بازدیدها ندیده اند.
فکر نمی کنید نمایش ها دیگر کافی اســت، مردم باید در عمل ببینند به سخندانی و عکسرانی نیست

1402/3/28

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :