Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

بانک ها مانع تولید هستند

رئیسی در سومین مناظره انتخاباتی:
بانک ها مانع تولید هستند
نامزد انتخابات ریاس تجمهوری با بیان اینکه برجام یک دولت مقتدر م یخواهد که آن را اجرا کند، گفت: ما به برجام به عنوان یک قراردادی که مقام معظم رهبری آن را با ۹ بند تایید کردند، پایبند هستیم.

حج تالاسام سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات
ریاس تجمهوری در بخش اول سومین مناظره انتخاباتی، در
پاسخ به سوالی در رابطه با «طرح جامع خود در خصوص ۷
دغدغه تورم، عدالت، رکود، مقابله با فساد، یارانه ها، اشتغال و
مسکن »،گفت: دغدغه هایی که اعلام کردید بخشیا ز دغدغه
های مردم است. با نشست های کارشناسی و نشست هایی
که با مردم در قوه قضاییه و آستان قدس داشتیم، اگر رای
مردم به بنده تعلق گرفت برای مهمترین دغدغه های مردم
راهکار پیدا کردیم.
سامانه شفافیت ایجاد م یکنیم
وی افزود: سه موضوع اصلاح دولت، مبارزه با فساد و
ناکارآمدی، حمایت از خانواده ها و محرومین و جهش تولید
و رونق کسب و کار از دغدغه های مهم مردم است. ما در
دستگاه قضایی با مفسد برخورد کردیم اما برخورد با فساد در
دولت است. حتما باید، سامانه شفافیت داده های اقتصادی
طراحی کرد که تمامی قرارداد ها پشت ویترینی قرار بگیرد
تا مردم آن را ببینند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در تجربه
مشابهی در آستان قدس، این اقدام را انجام دادیم،اظهار
داشت: با شفافیت مواردی مانند، قاچاق کنترل خواهد شد. در
خصوص اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی نیاز به برنامه ریزی
داریم. کاهش مالیات از ۲۵ درصد و واحدهای تولیدی به ۱۰
درصد با یک شیب ملایم امکان پذیر است.
رئیسی تصریح کرد: به همه کارکنان دولت احترام می
گذارم اما نظام اداری باید اصلاح شود.بسیاری از نظارت های
پیشینی باید به نظارت پسینی تبدیل شود؛ مجوز درست
است اما تا حدی.
وی با بیان اینکه در خصوص خانواده ها و اقشار محروم،
برخی موارد قابل تحمل نیست،اظهار داشت: اقدامات ما باید
منجر به کاهش تورم تا نیم درصد و کمتر از آن شود. رونق
کشاورزی و افزایش نظارت های میدانی و ارائه کارت اعتباری
خرید برای سه دهک پایین، امکان پذیر است. باید برای تولید
و ایجاد فعالیت های مولد جذابیت ایجاد کرد.
بان کها مانع تولید هستند
نامزد انتخابات ریاست جمهوری،با بیان اینکه ضابط ههای
دست و پاگیر و مجوزهایی که حال تولید کننده را م یگیرد
باید اصلاح شوند،گفت: ما بان کها را یکی از موانع تولید
م یدانیم. بیش از ۵ میلیون بیکار و شب هبیکار داریم.
*بخش دوم مناظرات؛ انتقاد از برنام هها
ستاد ملی مبارزه با کرونا مجوز سفر
به اهواز را داد
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رابطه با نقد خود به
سخن سایر نامزدها، تاکید کرد: نکته اول نسبت به مسأله
خوزستان است که اشاره شد؛ مرجع قانونی در ارتباط با سفر
خوزستان، ستاد ملی مبارزه با کرونا است کها ز این ستاد اجازه
گرفته شد و اگر اجازه نمی دادند انجام نمی شد. هم از ستاد
کرونای مرکز و هم ستاد استان اجازه گرفته شد. دانشگاه علوم
پزشکی اهواز هم برای این اجتماع پروتکلی نوشت.
رئیسی اضافه کرد: همه مقدمات لازم انجام شد. بالاخره
این قضیه یک مرجع قانونی دارد و مرجع قانونی اجازه داد. ما
که به حرف کارشناسی گوش کردیم. پنج، شش ماه است که
قصد دارم به اهواز بروم و اهواز یکی از استان های بود که من
به آنها بدهکار بودم زیرا در دوران قوه قضائیه به همه استان
های کشور رفته بودم اما اینجا نرفته بودم.
روحانی به حر فهای کارشناسی در مورد سفرهای
نوروزی اهمیت نداد
وی عنوان کرد: ما که گوش کردیم، شما که این قدر
ناراحت هستید چرا به کسانی که به حرف کارشناسی وزارت
بهداشت و مسئولین توجه نکردند حساس نشدید؟ در عید
۹۹ در جلسات کارشناسی مسئولین بهداشت درمان گفتند
باید محدودیت اعمال شود و آقای روحانی توجه نکرد و باعث
خسارات بسیار در کشور شد. این نگاه در عید ۱۴۰۰ هم انجام
شد و صدای همه کارشناس ها بلند شد و کار به رسانه ها
کشید. تازه از ۲۵ فروردین شروع به محدودیت کردند. یعنی
آقای روحانی به حرف کارشناسی اهمیت نداد و به گزارش
های عدیده ای که از سوی مردم، مجلس و سازمان های مردم
نهاد ارائه شد، توجه نکرد.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری افزود: چرا روی این قضیه
حساس نشدید؟ خیلی عجیب است. سفرهای من برای بحث
کارشناسی و نظر دهی بود و شما می توانید بپرسید بخشی
که بیشترین همکاری را با کارشناسان وزارت بهداشت دارند،
مجموعه ما است.
وی گفت: در رابطه با اسامی که آقای همتی از آن نام
بردند باید به مردم بگویم اسامی که در رسان هها دیدید، آیا ما
بعنوان دستگاه قضائی به آنها رسیدگی کردیم یا خیر؟ و آیا
نتیجه آن را اعلام کردیم یا خیر؟ اس مهایی که ایشان)همتی(
گفتند، یک به یک در رسانه ها هست. به ایشان و سایرین
اطلاع دهید که یک مقدار رسان هها را پیگیری کنید و خبرها
را داشته باشید.
رئیسی در رابطه با مسأله FATF گفت: FATF یک قراردادی
است که در مورد آن توضیح داده شد موارد عدیده آن اجرا
شده و یکی دو مورد آن در مجمع تشخیص مطرح است.
ما دایر بر مدار منافع مردم هستیم. اگر منافع مردم در این
قرارداد تامین شو، ما ا ز آن حمایت م یکنیم و اگر تامین نشود
از حقوق مردم نمی توانیم بگذریم و این موضوع روشن است.
وی گفت: نسبت به مساله رفع تحریم ها چرا تبلیغاتی
حرف م یزنید؟ اتقوالله! ما با مردم که در جریان مسائل هستند
داریم حرف می زنیم. این قرارداد قرار بود مشکلات مردم را
حل کند. حداقل به حرف های رئیس قبل از خودتان توجه
کنید که از ایشان سوال کردند نتیجه برجام چه شد، یک
کلمه گفتند، «هیچ ». این حرف های خودتان است، حرف
های ما که نیست.
برجام را باید یک دولت مقتدر اجرا کند
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: صریح بگویم،
ما به برجام به عنوان یک قراردادی که مقام معظم رهبری آن
را با ۹ بند تایید کردند حتما به عنوان یک قرارداد و تعهدی
که همه دولت ها باید به آن پایبند باشند، پایبند هستیم اما
برجام را شما نمی توانید اجرا کنید. برجام یک دولت مقتدر
م یخواهد که آن را اجرا کند.
رئیسی تاکید کرد: آقایان، اقتدار خارجی امتداد اقتدار
داخلی است. مرغ و تخم مرغ و جوجه کشی و مشکلات این
چنینی نمی تواند اقتدار ایجاد کند.
*بخش سوم؛ نیمه دوم مناظره
وی در رابطه با «برنامه خود برای دوران پسا کرونا در
حوزه های کسب و کار، فرهنگ و آموزش » گفت: ما در نظام
سامت دو مشکل داریم. علی رغم زحمات بسیاری که در
این زمینه کشیده شد و باید به زحمات کادر درمان و وزارت
بهداشت ارج نهاد، اما مردم و کسب و کارها دچار آسیب شدند
و مشکلات اقتصادی جدی به کشور وارد شد.
لیست ابربدهکاران را چرا در مناظره م یدهید؟
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: در رابطه با
لیست ابربدهکاران که ارائه شد، آیا مردم و جوانان سوال نمی
کنند که اگر ایشان مسئولیت داشت و م یتوانست لیست را
ارائه بدهد، چرا در مناظره انجام داد؟ و اگر نباید م یداد، چرا
اینجا لیست را ارائه کرد؟
رئیسی افزود: مثل لیستی که در رابطه با ارز صادرات
مطرح شد و گفتند ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی برنگشته
است. هر چه گفتیم اسامی را بدهید فقط اسامی مربوط ۷
میلیارد دلار آن را معرفی کردند. در یک جلسه مجمع گفتند
بقیه را اعلام می کنند و در نهایت لیست تمام بدهکاران را
فرستادند در حالی که ما لیست افرادی که بیشترین سهم در
صادرات را داشتند، خواستیم.
دولت گفت، پرونده بدهکاران ارزی را قضایی
نکنید
وی تصریح کرد: بعد دولت گفت نباید اینها را قضایی
کرد بلکه باید بصورت تهاتری اینها را حل کرد. این نوعی بی
تدبیری است. مردم را اذیت کردن و مسأله را قضایی کردن
کارهای نادرستی است. آقایان هم رای می خواهند، هم می
خواهند مردم اعتماد کنند.
*بخش چهارم؛ پاسخ به انتقاد از برنام هها
من اگر به عنوان کاندیدا نبودم، آقایان
م یخواستند چه بگویند؟
نامزد انتخابات ریاس تجمهوری در رابطه با نقد خود به
سخنان دیگر نامزدها گفت: نم یدانم من اگر به عنوان کاندیدا
نبودم، آقایان می خواستند چه بگویند؟ خداروشکر من هستم
و آقایان من را مورد خطاب قرار دادند و چیز بدی نشد.
از من ناراحتید یا از مردم؟ مردم به شما اقبال
ندارند
رئیسی افزود: در این جلسه آدم برنامه م یدهد، کارنامه
م یگوید. دوم اینکه معلوم نیست شما از من ناراحتید یا از
مردم. مردم به سمت شما اقبال ندارند، چه م یخواهید بکنید؟
عملکرد را نگاه کنید، ببینید چطور عمل کردید که مردم به
اینجا رسیدند. این خیلی روشن است، بروید و ببینید مردم
چرا ناراحت هستند و اصلا پیچیده نیست.
در آنچه به مردم گفتم صادق بودم
رئیسی افزود: از همان مردمی که م یگویید نم یخواهند
پای صندوق بیایند بپرسید که از چه ناراحت هستند. ببینید
این دولت با مردم، جوانان و تولیدکنندگان چه کرده است.
آمدم و دیدم در بان کها هر کدام دارید به یک شیوه عمل
م یکنید. یکی وام با سود ۱۸ درصد و دیگری ۲۵ درصد و
۳۵ درصد می دهند.
وی تاکید کرد: گفتیم وضعیت تولیدکنندگان را پیگیری
کنید اما اثر نداشت. بالاخره مملکت مقرراتی دارد و باید
براساس قانون و یک چارچوبی بچرخد. با دستگاه قضا تولیدی
ها احیا شدند.
نامزد انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: بانکی که امروز
باید مشکل کشور را حل کند به معضل تبدیل شده است. در
رابطه با فضای مجازی مردم م یدانند در آنچه گفتم صادق
بودم. نگاهشان به من این بود که من مخالف این فضا هستم.
هیچ فیلتری در زمان من در قوه قضاییه انجام نشد
رئیسی تصریح کرد: هیچ فیلتری در زمان من مطلقا
در قوه قضاییه انجام نشد. چرا حر فهایی م یزنید که بعداً
خودتان نتوانید پاسخ آنها را بدهید؟ آنچه اهمیت دارد اینکه
گفت هام مسأله اینترنت و دسترسی جوانان به آن آزاد شود،
حالا کفی در حد ۲۰ گیگ و ۵۰ گیگ؛ احتیاج به فضای
مجازی مثل برق و آب م یماند و همیشه این را گفتیم.
وی عنوان کرد: از روز اول که به قوه قضاییه آمدم اطلاعیه
دادم و گفتم مردم در این فضا با من صحبت کنند. چرا
فضاسازی م یکنید؟ مردم من را م یشناسند و عملکرد من
را دیدند. اینگونه نظر دادن دور از انصاف است. هیچ روزنام های
در دوران من بسته نشد و هیچ رسان های در دوران من محدود
نشد.
*بخش پایانی؛ جم عبندی مناظره
روحانی باید پاسخگوی طرح بنزینی باشد
نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بخش پایانی مناظره و
جمع بندی صحب تهای خود تاکید کرد: مسئول طرح بنزین
دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط
محل هزین هکرد آن بود. برای اینکه بدانند مقصر کیست هم
گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و هم گزارش
مسئولان عالی رتبه قضائی وجود دارد. در اجرای آن بی
تدبیری شد. اگر کسی قرار است پاسخگو باشد آقای روحانی
است. تمام بازداشت یها هم مد تهاست که مورد عفو قرار
گرفتند مگر آ نهایی که ارتباط خارجی داشت هاند.
ما در زمینه عدالت عقب هستیم
وی تاکید کرد: همه مسائل و همه کسانی که در این
رابطه بودند خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد. در دولت
و ریاست جمهوری اولین نکته، جهت گیری اس ت. باید دید
دولت جدید چه جهت گیری دارد. جهت گیری ما در مسیر
عدالت است. ما در زمینه عدالت عقب هستیم. دولت که می
خواهد اجرای عدالت کند باید بتواند ظرفیت های کشور را
مورد استفاده قرار دهد و بتواند از همه نیروهای انسانی کارآمد
در کشور استفاده کند و قدرت اجما عسازی داشته باشد.
دولت عدالتجو باید
یک قدرت اجرایی قوی داشته باشد
نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: دولت عدالتجو
باید یک قدرت اجرایی قوی داشته باشد والا برنامه ششم و
هفتم توسعه داریم اما به بسیاری از آنها عمل نشده است.
برنامه بسیار مهم است و کارنامه هم موید برنامه است. وقتی
می گوییم این کارها باید بشود، باید نشانه هایی هم بر اجرا
وجود داشته باشد.
رئیسی بیان کرد: مردم بدانند که رئیس جمهور، رئیس
همه مردم است و نسبت به همه مردم نگاه یکسان دارد. حق
هر ایرانی تضمین شده است، اهل سنت، شیعه، بازنشسته،
کارگر، کشاورز و زن و مرد و همه برای رئیس جمهور، مردم
هستند و هیچ فرقی با هم ندارند.
وی در پایان اضافه کرد: رئیس جمهور در برابر همه تکلیف
دارد و مردم هم نسبت به او حق دارند. مردم! شما به گردن
دولت حق دارید و ما خود را مکلف به پیگیری مسائل شما
می دانیم.
رئیسی در سومین مناظره انتخاباتی:
رئیسی 100% بانک ها مانع تولید هستند

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :