حاج نعمت اسلامی عضو هیئت امناء مجمع خیرین شهرستان آمل:هیچ لذتی بالاتر از خدمتگزاری نیست/ به آنچه خداوند برایم مقدر کرده راضی هســتم


پای ثابت مجمع خیرین شهرستان آمل، مردی آرام و صبور با محاسنی سپید که عمر با برکت خویش را در جهت خدمت بی منت، متواضعانه و خاضعانه به مردم شریف و بزرگوار و به ویژه محرومان و نیازمندان صرف نموده است و این روزها با تمام توانی که دارد در امور خیریه فعالیت می کند و این روزها کارنامه فعالیت هایش در همه عرصه های خیریه درخشان است. با همه بزرگی اش اما بی ادعا و حتی پر انرژی تر کنار جوان ترها بی چشمداشتی گره از مشکلات نیازمندان باز می کند و او کسی نیست جز حاج نعمت اسلامی از اعضای فعال و اثرگذار هیئت امنای مجمع خیرین شهرستان آمل که در گفت گو با صبح آمل می گوید؛
خودتون را به مخاطبان معرفی می‌کنید؟
اینجانب نعمت اسلامی متولد 1315 از ابتداء تاسیس مجمع خیرین شهرستان آمل به اتفاق همسر مرحوم خود با همفکران از خود گذشته خیراندیش جهت خدمت به نیازمندان شهرستان آمل و روستاهای حوضه استحفاضی فرمانداری آمل به فکر تاسیس مجمع خیرین شدیم و با حضور تعداد زیادی از همشهریان، هیئت موسس و هیئت امناء و هیئت مدیره انتخاب گردید.
از چه سالی به فکر فعالیت در مجمع خیرین افتادید که امروز یکی از خیران آمل هستید؟
حدود 16 سال است که خدمت خداپسندانه را با شناسائی نیازمندان شهری و روستایی حوزه استحفاظی شهرستان آمل شروع کردم و با کمک مادی و معنوی عزیزان آملی و با نهایت احترام و حفظ کرامت اسلامی در بخش های مختلف تهیه جهیزیه عروس، سبد غذایی، کمک درمانی و کمک هزینه تحصیلی انجام وظیفه می نمائیم و امیدواریم انشاء الله مورد تایید خداوند متعال قرار بگیرد.
وجود خصیصه نیکوکاری در یک شخص به چه عواملی بستگی دارد؟
به نظر من نیکوکاری نه آموختنی است نه ارثی، بلکه بواسطه خداوند کار دلی و عشقی است.
در رسیدگی به نیازمندان چه معیارهایی را دارید چه کسانی در اولویت هستند که مورد حمایت قرار گیرند؟
معیارهای بنده برای رسیدگی به نیازمندان، مسرور و شاد کردن دل نیازمندان است و اولویت اصلی در رسیدگی به نیازمندان، حمایت از ایتام، دانش آموزان، دانشجویان و بیماران نیازمند می‌باشد.
چرا از کار خیر نباید دست کشید؟
از کار خیر دست بر نداریم که ترک یک عبادت بعد از عمل به آن است شایسته نمی باشد که در کار خیر حاجت به هیچ استخاره نیست. امید است این موهبت های الهی و توفیقات رحمانی که نصیب شما نیکوکاران شده است در فرزندان و نسلهای آینده تان ادامه یابد.
چه نکاتی را در زمینه انجام کار خیر متذکر می شوید؟
محروم یابی از وظایف مهم و البته مشکل است که نباید از آن غفلت گردد و باید سعی شود تا با تدبیر و انتخاب مسیر درست، کارها به سرانجام مطلوب برسد که بررسی کامل قبل از وارد شدن در کار، از پشیمانی جلوگیری می کند و قبل از استحکام کار، از بیان و اعلامش خودداری شود وگرنه این خود باعث نابودی و فساد کار می گردد.
آیا خانواده شــما بــا کارهایی که انجام می دهید، همراه هستند؟
اصولا یکی از پایه های موفقیت هر مردی، داشــتن خانــواده ای همــراه و حامــی فعالیت هــای اجتماعی است. خداوند در این خصوص نهایت لطف و محبــت را بــه مــن ارزانــی داشــته و مرحوم همســرم نیز در این کار خیر خیلی با من همراه بود.
اکنــون کدام یــک از کارها بــرای شــما از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ همیشــه از خداونــد می خواهم مــرا در مســیرهای خیــر یــاری و کمــک کنــد تــا بتوانــم مسئولیت هایی که در قبال این امور خیر قبول کرده ام، به نحو مطلوب انجام دهم و ســرافراز و ســربلند از پس کارها برآیم.
شیرین ترین و تلخ ترین خاطره زندگی شما چیست؟
لــحــظه ای کــه لـبـخـنـــد بــر روی چـهـــره دانشجویــــان بــرای اسکـــان در خـوابگـاه هـــا نقــش می بنــدد و آنـجـاکـــه رضایت بیمــاران مناطــق محروم فراهــم می شــود.تجهیز مرکــز درمانــی امــام علــی بــن موســی الرضــا(ع) ســجزی یــا امــام علــی بــن ابیطالــب شــیخ طوســی و …تلخ تریــن لحظــات دیــدن مشــکات جامعــه در ابعــاد مختلــف و ظرفیت محــدود مــا بــرای ارائــه خدمت بــه اقشــار آســیب پذیر جامعه است.
موقعیت الان تان را دوست دارید؟
به آنچه خداوند برایم مقدر کرده راضی هســتم و تمام همــت و تلاشــم ایــن اســت کــه عالــی ترین جایــگاه خدمتگــزاری بــه مــردم و بهتریــن جایــگاه بندگی خداونــد و اطاعــت از اوامر و نواهــی دســتورات الهــی را ســرلوحه زندگی خود قرار دهم.
آیا بــرای انجام پیشــنهادهایی که در کار خیر دارید، در لحظه تصمیم می گیرید یا با کمی تامل و بررسی برای انجام آن اقدام می کنید؟
گاهــی خداوند فرصتــی برای انســان ایجــاد می کند کــه میــدان آزمایــش اســت. ایــن فرصت هــای ایجادشــده، توفیقــی الهــی محســوب می شــود و نبایــد ایــن فرصت هــا را از دســت داد؛ بنابرایــن هــر کار خیــری را کــه بضاعــت انجــام آن را داشــته باشم، با اســتمداد از خداوند متعال قبول مــی کنــم و بــا برنامــه ریــزی و بهــره منــدی از ظـرفـیـــت های دوسـتــانــــم در انجــام ایــن کار، تمــام تــاش و همــت خــود را بــه کار مــی گیــرم.
در پایان بفرمائید در پاداش کارهای خیری که انجام می‌دهید از خداوند چه می‌خواهید؟
از خداوند متعال درخواست دارم توفیق بیشتری به بنده عنایت فرماید تا بتوانم ذره‌ای از مشکلات نیازمندان را برطرف کنم.

1403/04/20

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :