مسئولین محترم آملی سکوت را بشکنید

میگن یــک موقع ســکوت خوبــه و گاهی الزمه، صبر الزمه
به هدف رســیدن اســت بعضی ها هــم اعتقاد دارنــد عجله کار شیطان است اما اینها نباید دلیلی بر سکوت مرگبار مسئولین آملی ما باشد. رسانهها هم از جمله ما
خسته از این بیتفاوتی ها و عدم پاســخگویی ها، هرچه میگویم آب در هاون اســت در صورتی که همین مسئولین از رسانه به عنوان ارکان اساسی جامعه و چشم و گوش مدیران نام میبرند اما توجهی به آن ندارند. برنامه های خبری یک طرفه در آمل یا رپرتاژ محور، عملکرد رسانه ها را خنثی کرده است. انتقادات و ســرنخ های تخلفات و مشکالت نیز مورد توجه مقامات باالتر قرار نمی گیرد هرچند این سیاست برای مسئولین در زیر کار شــانه خالی کردن مقبول باشد اما نباید فراموش کنند مردم پرسشــگر هســتند در بزنگاههای خاص پاسخ بی توجهی مدیران را خواهند داد. معلوم نیســت زبان مدیران ما الکن اســت یا به لکنت افتاده اند وعده ها و حرف ها تا عمل کیلومترها فاصله حرفای خوب می زنند اما در عمل مردم چیزی به عنوان دارد دائما حاصل نمی بینند. مردم آمل مطالبات زیادی هم از مسئولین دارند ششم بهمن نزدیک است روز مردم آمل که همگان از آن به عنوان حماســه یاد میکنند نه دهه شــصت و نه ده های دیگر تاکنون مردم شــریف آمل رو گردان نبوده اند و ثابــت کردهاند اما چقدر به درخواســت های مردم توجه شده است سکوت را بشکنید امور اجرایی را به نتیجه برســانید جلوی تخلفات را بگیرید اگر هم در امل از دست شما به عنوان مسئول کاری ساخته نیست آن را فریاد بزنید و از بالاتر مطالبه کنید.

۱۴۰۱/۱۰/۱

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :

گفتگوی اختصاصی صبح آمل با خانم مهندس سمانه هندویی معاونت مالی و اداری شرکت های گروه هندویی و عضو هیئت امنای شهرک شهدای تشبندان محمودآباد: واقعیت این است که در دنیای امروز ‌ صدای مردان چنان بلند شده است که گاهی، شاید برای ایجاد تعادل، باید از مردها خواست تا کمی سکوت کنند تا صدای زنان موفق دنیا بهتر شنیده شود