Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

جا به جایی های مصلحتی سیستم شهرداری را خالی از تیم با تجربه کرد

مهندس نیما کوهستانی نامزد ششمین دوره شورای اسلامی شهر آمل در گفت گوی اختصاصی با صبح آمل:
جا به جایی های مصلحتی سیستم شهرداری را خالی از تیم با تجربه کرد

کوله باری از تجربه 40 ساله را در کارنامه زندگی
کاری اش دارد که با ورود به آن دنیایی از معادلات
سخت مجهولات ریاضی را روبرویت می بینی و باورش
برای امروزیها شاید کمی دور از تصور باشد. مردی
که در این مدت نه چندان زیاد پست های سنگین
مدیریتی آنهم سرپرستی شهرداری آمل در سالهای
1396 و 1398 ، معاونت اداری و مالی شهرداری آمل بیش
از 9 سال، رئیس اداره حقوقی شهرداری آمل نزدیک به
هفت سال را بر عهده گرفت و نه تنها به خوبی از پس
آن بر آمد بلکه با اقتدار و آگاهی مشکلات نقطه به
نقطه شهرش امروز در پستی دیگر در قامت کاندیدای
شورای اسامی شهر بار دیگر اعتبارش را در معرض
نمایشی بزرگ در انتخابات می گذارد تا آنهایی که به
دنبال گزینه ای اصلح از روی شعور نه شور هستند
بتوانند برای چهار سال مدیریت شهری فردی از جنس
کار را ببینند او که می گوید شعاری ندارم چرا که شهر
من از شعار خسته است وبا هشدار سخن از یک کلید
واژه می گوید که در صورت عدم پیگیری فاجعه ای به
مراتب سنگین تر از عمارت زباله در انتظارش است.
کاردانی، لیاقت، کارآمدی، نجابت، تواضع و فروتنی در
برابر مردم، رعایت عدالت همه جانبه، انتقادپذیر بودن
آن هم در کنار نداشتن روحیه تطمیع و تهدید، امانت
داری در بی تالمال، پا کدامنی، پاک دستی، حسن
شهرت، مقبولیت اجتماعی، خستگ یناپذیری، اجرایی
بودن و سیاسی نبودن، پرهیز از سیاسی کاری و عدم
دخالت انگیز ههای جناحی، حزبی، قومی و طایف های
در ادار ه شهر و داشتن تجرب ه کافی در مدیریت و دارا
بودن سابق ه فعالیت در شهرداری جزو شاخصه های وی
هست. علاوه بر اینها داشتن تخصص و درک صحیح
از امور شهری و شهرسازی، شجاعت و جسارت لازم
برای تصمی مگیر یهای بزرگ، خوش فکر، برنامه محور،
آشنایی و آگاهی از قوانین و مقررات شهری به ویژه
قانون شهردار یها و شوراها، دارا بودن شناخت کامل از
حوز ه کاری سازما نهای وابسته به شهرداری و حوز ههای
مختلف فرهنگی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی، توان و
برنامه ایجاد هماهنگی و یکپارچگی بین واحدهای
مختلف شهرداری و نهادهای اجرایی دیگر شهر، توان
و برنام هی ایجاد تعادل بین درآمد و هزین ههای عمرانی و
جاری شهرداری از خصوصیات مهندس نیما کوهستانی
است. تخصص و کوله باری از تجربه که در زمینه های
مختلف از او یک چهره متفاوت ساخته است و همین
مهم صبح آمل را بر آن داشت تا در قالب گفت گوی
اختصاصی شنیدنی ها را به گوش مخاطبان فهیم
برساند. وی خود را اینگونه معرفی می کند؛
ضمن معرفی در خصوص سوابق خود توضیحی
بفرمایید؟
دوست محمد کوهستانی مستعار “نیما” متولد 1358 شهر
آمل و در حال حاضر مشاور حقوقی شهردار آمل می باشم.
کارشناسا رشد حقوق عمومی راا ز دانشگاه مازندران ول یسانسم
را از دانشگاه مازندران در رشته حقوق به پایان رساندم؛سوابق
خدمتی؛رئیس کمیته حقوقی و دعاوی شهرداری های کشور،
سرپرست شهرداری آمل در سالهای 1396 و 1398 ، معاونت
اداری و مالی شهرداری آمل بیشا ز 9 سال، رئیسا داره حقوقی
شهرداری آمل نزدیک به هفت سال، عضو کارگروه حقوق
شهرداری های مازندران، عضو کمیسیون بند بیست شهرداری
آمل، رئیس هیات مدیره سازمان فناوری و ارتباطات، رئیس
هیات مدیره سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی، عضو هیات
مدیره سازمن مدیریت پسماند، عضو هیات مدیره سازمان
آتشنشانی و خدمات ایمنی و مشاور حقوقی شهردار آمل می
باشم.
چه شد که وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شدید؟
فضایی را که در طی این 15 سال تجربه کردم و تقریبا در
سطح یک مدیریت سیستم بودم مرا به این نتیجه رساند برای
اینکه بتوانیم یک شهر پویا داشته باشیم و شهرداری درست
تر اداره شود”گرچه الان هم خوب دارد اداره می شود” باید از
سطح اجرا به سطح تصمیم سازی صعود کنیم. فکر می کردم
که این بضاعت بعد از 15 سال تخصصم در حوزه حقوق در
آنجا مثمر ثمرتر باشد و این ذهنیت و تصور من برای حضور
در عرصه انتخابات بود.
یکی از مهمترین وظایف شوراهای اسلامی شهر
انتخاب شهردار است، حضرتعالی چه معیار و ملاکی
برای انتخاب شهردار دارید؟
تنها داشته من در برابر شهروندان عزیز آمل صداقتم است
پس من بین کاندیدا تنها کسی هستم که نمی توانم بدون فکر
قول بدهم چون چارچوب را می شناسم و نمی توانم حرف
احساسی بزنم چون در بدنه این سیستم رشد کردم بنابراین به
زعم من شهردار، مهم ترین فاکتورش تخصص در حوزه شهری
یعنی یک شهردارچِی است که حداقل در یکی از حوزه ها
تخصص “متخصص در امر عمران، شهرسازی” داشته باشد و
با یک رزومه مناسب وارد سیستم شود نه اینکه بیاید و اولین
تجربه مدیریتی خودش را در سطح یک و در پشت میز شهردار
تجربه کند. من اعتقاد دارم یک معاون با سابقه ده سال در یک
شهر بسیار بسیار قوی شایدا ز یک شهردار در یک شهر با درجه
پنج و شش قوی تر باشد اما هیچ زمان در رزومه اش شهردار
شدن را تجربه نکرده باشد. آمل شهر بسیار بزرگ و درجه 9
است و جزو سه شهر برتر مازندران می باشد و قطعا در ذهن
من این هم است چون در بدنه بودم و دیدم آدمی باید بیاید که
حداقل روی کاغذ از رزومه من قوی تر باشد.
ترجیحا قول می دهید شهردار بومی باشد یا نه؟
من به بومی بودن یا نبودن شهردار خیلی اهمیت نمی دهم
برای من تخصص و تعهدش مهما ست و متعهد باشد بها ستقرار
متعهد باشد به اینکه در آمل باشد که این برای من مهم است.
شما به عنوان یکی از چهره های مدیریتی در
شهرداری چه برنامه ای برای توسعه زیربنایی و عمرانی
شهر دارید؟
نمی دانم این مصاحبه را کدام از عزیزان بعدا می خوانند
من با همه احترامی که برای تمام 85 کاندید فعلی شهر آمل
قائلم یک نگاه کاملا متفاوت دارم وا ز مجموعه صبح آمل تشکر
می کنم که این فرصت را به من داد تا این نگاه را انتقال بدهم
کاندیدایی کها ز برنامه صحبت می کند “واَمَرَهُم شُورا بیَنهَُم” را
متوجه نشده کاندیدا یعنی نیما کوهستانی که برود داخل می
شود یک نفر یک نهم برنامه چه می خواهد ببرد که با دیگران
نزاع کند که برنامه من بهتر است یا برنامه تو؟ کاندیدا در حوزه
شورای شهر با کاندیدا در حوزه مجلس فرق می کند، کاندیدا
برای نماینده مجلس رفتن و نماینده مجلس شدن باید به مردم
شهرش برنامه بدهد تا رای بگیرد اما کاندیدای شورای شهر باید
بگوید به زعم من معضلات شهر من و روز 29 خرداد که کار
تمام شد 9 نفر با هم بنشینند و برگهایی را رو کنند که معضلات
شهر در آن نوشته آن وقت کنار هم بگذارند و بگویند ” 9 “ما شده
پسماند پس پسماند مشکلا ول شهر من هست. منا عتقاد دارم
کاندیدای شورای شهر باید به جای ارائه برنامه معضل شناسی
کند”هوشمند خوب است، شهر دوستدار کودک خوب است
شهر با نگاه ویژه به معلولین عالیه اما باید در آن جمع 9 نفره به
آن برسد نه در خانه اش تنهایی.
دللیل پرحواشی بودن شورای پنجم چه بود؟
به زعم من یکیا ز توانمندترین شوراهاا ز باب رزومه، شورای
شهر پنجم بود یعنی مدارج تحصیلی عزیزان و تجربه آنها اصلا
قابل مقایسه شاید با ادوار مختلف نبود ما سه – چهار دکتر یا
دانشجوی دکتری در حوزه های مختلف داشتیم از پنج عضو
شورای شهر دوره پنجم، چهار نفر از دوره قبل بودند که تجربه
چهار ساله شورا را داشتند اما وضعیت درون سازمانی به سمتی
رفت که تقریبا می شود گفت یک مقدار ناموفق بودن شان
بیشتر بولد شد البته نمی خواهم بگویم ادوار گذشته اینگونه
نبود یکیا ز اتفاقات مهم این بود که درا دوار گذشته شورایی ها
رسانه ای نبودند و این شورا علاوه بر اینکه علاقه داشت رسانه
ای باشد متاسفانه به یک جمع بندی خوب نرسید و علتش این
بود که اینها بر مواضع خودشان ماندند و نه تیم چهار نفره این
توان را داشت خودش را تبدیل به یک اکثریت پنج یا شش
بکند و نه تیم پنج نفره توانست رفتارهایی را بکند که این چهار
نفره را در جاهایی متقاعد بکند جز موضوعات خیلی پایه ای
آنهم با فشار افکار عمومی و رسانه مثل بودجه، تعرفه عوارضی
خیلی از امور در طی سال با تنش و کنش سپری شد هر چند
من در رزومه خودم دو بار سرپرستی شهرداری آمل را با همین
دوستان شورای دوره پنجم سپری کردم اما کاش سرپرست
نمی شدیم اما شورا خیلی بهتر برای شهر کار می کرد.
آیا به مسئله مدیریت شهری ، نگرشی عدالت
محورانه دارید ؟
آنهایی که با من کار کردند چه به عنوان همکار چه به
عنوان ارباب رجوع من را نیما کوهستانی می شناسند که
برایش رفاقت، عدالت یک معنی نمی دهد من بیشترین رفتار
سختگیرانه در سیستم نسبت به دوستانم بود چرا که می گفتم
وقتی شما به عنوان دوست در کنار من هستید باید منشا رعایت
قوانینی باشید که دیگران به عنوان پرسنل یا ارباب رجوع این را
خرده نگیرند به زعم من شفافیت خودش عدالت هست انتقال
اعتماد به مردم خودش عدالت است و این را می شود در عمل
ثابت کرد الان که فقط وقت حرف زدن است.
ضرورت وجود افراد متعهد و متخصص در شوراها چه
می باشد؟
تخصص در همه حوزه ها خوب است اما بعضی از تخصص
ها ناخواسته برجسته تر است شورا به یک متخصص مالی، به
یک متخصص در حوزه حقوق و شهرسازی نیاز دارد”شهرسازی
به معنای طرح تفصیلی و طرح جامع” به یک متخصص در
حوزه عمران نیاز دارد”کسی که در حوزه ساخت و ساز یا فعال
باشد و یا دستی بر آتش حوزه ساخت و ساز داشته باشد” چون
ما اگر این چهار پنج تخصص را داشته باشیم متخصصان دیگر
هم که تشریف می آورند بالای سر.
چرا شورای شهر نیازمند مهندسان متخصص در
حوزه عمران و شهرسازی است؟
افرادی که در حوزه ساخت و ساز یا خودشان فعالند یا
خانواده های متعددی که به امید آینده ای بهتر خانه های
خودشان را به مشارکت برای ساخت و ساز می دهند درگیر
فضای ساخت و ساز هستند. برای مردم شهر مهم است زمین
شان در طرح باشد یا نه اما مهم است که زمینی 30 سال با
کاربری فضای سبز نماند و آنها اسیر نشوند، برایشان مهم است
که یک زمین 20 سال بی دلیل در طرح خیابان 16 متری مانده
و هیچ اتفاقی نمی افتد. از حوزه ساخت و ساز که کنار بیاییم
عمران به معنای آسفالت پیاده روسازی هم باز بچه های همان
حوزه فنی و ساختمانی را می خواهد. شما وقتی نیازهای شهر
را رصد می کنید می بینی خیلی مهم است متخصص و متعهد
باشید و از همه مهمتر خود ذینفع نباشید و آنوقت بتوانی برای
مردم شهرت کار کنید.
)زمانی که داخل شهرداری آمل مشغول به کار شدم پروانه
وکالت داشتم که آن را تودیع کردم یعنی در حوزه وکالت
اشتغال نداشتم و کار شهرداری کردم( چون دوست داشتم که
از تبحر استفاده کنم و امروز افتخار م یکنم همان مسیر مرا به
این شرایط رسانده که چه بسا نیما کوهستانی وکیلا صلا بها ین
فضاها فکر نمی کرد.
ویژگی های عضو ایده آل شورای اسلامی شهر
کارآمد چه می باشد؟
یکی از ویژگی های لازم برای داشتن شورای اسلامی
شهر و روستا برای شهر کارآمد؛ وجود تخصص های عمران
و معماری، شهرسازی و برنامه ریزی شهری، هنر و زیبایی
شناسی، حقوق و قوانین شهری،ا قتصاد شهری، جامعه شناسی
شهری و روانشناسی مناسبات شهروندان، ومحيط زيست دارای
تحصیلات آکادمیک یا تجارب عملی است که به نظریه های
مرتبط با حوزه تخصصی اشرافیت داشته و قابلیت بومی سازی
با شهر محل زندگی و همچنین تبدیل آن ها به تصمیم سازی
و سیاست گذاری عملی را داشته است. به همین خاطر باید با
قوانین، مقررات و وظائف شورای شهر، شهرداری و مدیریت در
شهر آشنایی کافی داشته باشد. همچنین روحیه کار جمعی و
تمکین به اجماع فکری و خرد گروهی را داشته و برای شهر و
منطبقب ا حوزه تخصصیا ش،ب رنامه عملی و عینی داشته باشد،
به گونه ای که قابلیت سنجش کمی یا بررسی آثار کیفی این
برنامه ها وجود داشته باشد.از دیگر ویژگی های شورای اسلامی
برای شهر کارآمد؛ شاخص های لازم برای شهردار مطلوب را
اعلام و انتخابش مبتنی بر این شاخص ها باشد و با ساختار
مدیریتی، درآمدی و شهرسازی حداقل 5 شهر خلاق و پایدار
کشور یا در حالت ایده آل جهان آشنایی داشته باشد.
چه نقدی به شورای شهر فعلی و ادوار چهارگانه آن
دارید؟
با اهمه احترامی که به دوستان شورا نشین قائل هستم و
علتش هم این است که می دانم حالا که کاندیدا هستم آنها در
زمان کاندیداتوری در این فضا آبرو وسط گذاشتند و فارغ از آن
احترام کها حترام شخصی بنده هست به همه عزیزان تنهاا نتقاد
من این است که بعد از حضور و جناح بندی آن چیزی را که به
آن فکر می کردند فراموش کردند به این دلیل امروز من اینجا
هستم و می گویم اگر قرار است نیما کوهستانی چهار سال بعد
بها و این نقد باشد حداقل من آدمی نباشم که بنشینم و به مردم
شهرم قول بدهم. ما تنها استعفای تاریخ شورای شهر آمل بعد از
انقلاب را داشتیم که دور اول شورا مهندس عزت الله سقفی آن
را رقم زد و گفت فکر نمی کردم انجمن شهر این مدلی است و
تشکر کرد و رفت و یک استعفای دیگر هم دکتر تی تی تژ بود
که برای ادامه تحصیل به انگلیس رفت.
سوالم این است همین دوستانی کها لان در پایان چهار سال
اظهار نارضایتی می کنند چرا سال دوم نرفتند؟ می خواستند
بگویند ما متعهدیم؟ بدهکاریم به رای مردم که اتفاقا برای
بدهکاری باید تشکر می کردند و می گفتند ما نمی توانیم به آن
چیزی که به شما قول دادیم بر سر پیمان باشیم. چهار سال را
پر کردند بر سر انجام نشدن پیمان ماندند و با یک جملها ی که
5+4 بودیم خداحافظی کردند.
مه مترین انتقاد شما به شهردار کنونی امل چیست؟
احترام زیادی برای دکتر حمید هاشمی قائلم و تنها معاون
تیم قبلی بودم که با او 9 ماه کار کردم و مطمئنم اگر بیماری
پیش نمی آمد باز هم در کنارش بودم. وی یک سری بارگذاری
هایی را تحمل کرد چون غریبه بود. صادقانه بپرسم اگر نیما
کوهستانی شهردار بهشهر می شد و با همین خصوصیات
اخلاقی هم بود آیا تا جا بیفتد نسبت بها و “گارد” نمی گرفتند؟
باید بپذیریم دکتر هاشمی یک قسمتهایی را از این موضوع تحت فشار بود تا شهر را بشناسد و بتواند آن را هَندِل کند.
الان اگر از من بپرسید که انتقادت از هاشمی چیست؟ می
گویم بعضی از جا به جایی های وی جابه جایی هایی بود که
شاید خودش دوست نداشت و اما بنا به رعایت یکسری مصالح
انجام داد که طی آن سیستم امروز داردا ز تیم مدیریتی با تجربه
خالی می شود.
چه خواهید کرد تا مردم انگیزه خودشان را از حضور
در کارهای اجتماعی از دست ندهند؟
من اگر همین نیما کوهستانی 15 سال باشم فکر می کنم
بتوانم اعتماد را برگردانم و برگرداندن اعتماد هم خیلی سخت
شده چون همه بیشتر دنبال مصالح هستند طرف می آید و فکر
چهار سال بعد حضور مجدد و رای گرفتن را می کند، طرف می
آید و فکر می کند که از این مسند یک پله دیگری بسازد می
آید داخل و می خواهد از این نمد برای خودش کلاهی ببافد.
من نیما کوهستانی 15 سال در بالاترین سطح مدیریت
جریانی را ندیدم که به من انتفایی غیر از حقوق برساند و برای
حقوقی هم که گرفتم جوانی ام را گذاشتم و البته به شهرداری
بدهکارم چرا کها ز من کسی ساخت که امروز یک شهرا و را می
شناسد و فکر می کنم که باید همین فضا را ادامه بدهم و بتوانم
آدمهایی را با تفکر خودم همراه کنم که بشود به چهار سال
آینده این شورا امیدوار بود اگر من داخل شورا بودم.
اگر شورا منفعتی ندارد پس چرا برای گرفتن رای
اعتماد از مردم این همه هزینه و تبلیغات و دوندگی؟
اولا خداوند بزرگ را شاکرم فارغ از اتفاقاتی که افتاد من
دقیقه نود و دو رسیدم چون واقعا اگر قرار بود من چهار ماه
قبل شروع می کردم اصلا فضای اسپانسری نداشتم اصلا معنی
اسپانسر برایم جا نمی افتاد یعنی چی “اسپانسر باید داشته
باشیم؟” به هر صورتی که شما فکر کنید طرف محبت می
کند و کنارت می ایستد و زمین را برای استقرار در اختیارت
قرار می دهد و کمک می کند تا امور جاری را پیش ببرید ایراد
ندارد اما هزینه های هنگفت و سرسام آور چگونه باید برگردد؟
الان حق جلسه سال 1400 برای شهری مثل آمل می شود
مثلا ماهی هفت میلیون تومان! !!دوازده ماهش یا یکسالش می
شود 84 میلیون تومان”مردم به حق جلسه می گویند حقوق”
که جمعش به زیر 500 هزار تومان چهار سال کامل یک عضو
شوراست!!!!در حالی که طرف اجاره ستادش 15 میلیون تومان
است و من نمی فهمم نگاهش چیست؟؟؟اما فکر می کنم شوق
زیاد خدمت یک جاهایی اصلا گم می شود و می رود به سمتی
که طرف بعدا باید بتواند بدهکاری های اخلاقی را جوابگو باشد
و این حالا یک بحث شخصی است و نمی دانم از هر کاندیدا به
کاندیدای دیگر چه نگاهی وجود دارد؟
چطور باید افراد صالح و شایسته انتخاب شوند؟
من فکر می کنم اولین فاکتورش پلِنَِ درست برای رای
دادن داشته باشند. درست است انتخابات شورای شهر داخلش
مسائل طایفه ای و قومی تاثیر گذار است اما هرچه که به آن
فکر می کنم برگ برنده شورا این است که می شود 9 نفر
را انتخاب کرد شاید برای هر کاندیدا موضوع تک رای دادن
مطرح باشد که خود آنها می دانند و مدیریت می کنند اما
فارغا ز آن شهروندانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند
باید یک آیتم و معیارهای حداقلی را برای خودشان بگذارند
چنانچه می گویند شهرداری و شورای شهر اما تخصص دیگر
مهم نیست یا می گویند شهرداری و شورای شهر و اینکه
شخص یک آگاهی نسبی داشته باشد که در کوچه پس کوچه
شهرداری به عنوان عضو شورا گم نشود ملاک نیست و شما
می گوئید من رفتم و وظیفه ام را انجام دادم. چه وظیفه ای؟
وظیفه اصلی شما رای دادن بود اما رای دادن درست “رای دادن
نادرست هیچ فرقی ندارد با آن کسی که رای نمی دهد” من
از شهر و شهرداری توقع دارم زباله خوب جمع شود، آسفالت
معابرخوب باشد، فضای سبز چشم نواز باشد، سیما و منظر
شهری درست باشد و تبلیغات اضافه نداشته باشیم و به لحاظ
بصری آسیب نبینیم و بعد بگوئیم آقا رای بدهید!!!ما چرا باید
رای بدهیم؟؟چون باید مشارکت داشته باشید که توقع داشته
باشید. اوضاع آرامستان چگونه و قبر چگونه است؟ اظهار نظر
بکنید اما برایتان مهم نباشد که با یک انتخاب درست افرادی را
مدیریت کنید تا بتوانند شهرداری را مدیریت کنند که یک تیم
خوب مدیریت شود که شهر ساخته شود چگونه می شود این
را جمع کرد؟امکانپذیرن یست دیگر!!!
پس با توصیف شما ما شهر توسعه یافته نداریم؟
نمی توانیم شهر توسعه یافته داشته باشیم وقتی چهار سال
نزاع درون شورایی داریم من با احترامی که برای بچه های
شورای شهر قائلم چهار سال انرژی، وقت و جوانی گذاشتند
ما فقط با آنها امور جاری را پیش بردیم”یعنی سالانه بودجه
و تعرفه درآمدی خود را مصوب کردیم و به دلیل یک مقدار
اختلاف سلیقه زیاد نتوانستند کار برجسته عمرانی کنند یعنی
از آبان سال 96 پس از پایان دوره سرپرستی من که مهندس
امیر سلیمانی به عنوان شهردار به آمل آمدند همین شوری
پنجم بود تا امروز که در این فاصله دوباره من و آقای مقدس
دو سمت سرپرستی را تجربه کردیم و حالا هم بیش از یکسال
هم دکتر هاشمی جوان هست. شما نمی توانید بگوئید ما یک
پروژه برجسته اجرا شده افتتاح شده الان در این شهر داریم که
اگر هست اسم ببرید.
چه شعار انتخاباتی برای خودتان تعیین کردید؟
شعار انتخاباتیا م این است “شهر من از شعار خسته است”
چه قولی می دهید که فردا پس از حضور در شورا
مردم مطالبه گر آن باشند؟
هر آن چیزی را که در این 15 سال به عنوان آسیب شناختم
و به عنوان آسیب شناسایی شد حتی اگر آنها ندانند که شاید
موازی با موضوع زباله در این شهر باشد آن را در صورت عضویت
در شورا مطرح کنم که اول آگاهی بدهم.
مردم این شهر بیش از اینکه در از شما قول اجرا بگیرند
باید قول آگاهی دادن بگیرند، همراه بودن را بخواهند. مردمی
که رای می دهند و پشت در می ایستند!!!! این را من نیما
کوهستانی می گویم که در اتاقم طی 10 سال هیچ وقت بسته
نبود. من قول می دهم همان کسی باشم که اگر مردم می
خواهند پای صندوق به او رای بدهند او را تا پایان چهار سال
ببینن . د
در خصوص برنامه و اهدافتان برای مردم آمل هم
توضیحاتیب فرمایید؟
یک کد به صبح آمل می دهم که این هم تنها کد من است
و مطمئنم کسی به شما نمی دهد و اگر هم کسی از این به
بعد بدهد از زبان من شنیده است “ساماندهی آرامستان شهر
امامزاده عبدالله که شاید یک روزی دغدغه اش از زباله هم
بیشتر باشد و بخاطر حساسیت موضوع و رفع اختلاف شهر
امامزاده عبدالله و شهر آمل سال 96 حتی در جلسه وزارت
کشور حاضر شدم.
شورای شهر امامزاده عبدالله بسیار محترم است و دغدغه
های شهرخودش را دارد و مطمئنم در دراز مدت با دفن اموات
در این شهر مخالفت می کنند لذا ما باید به سمت تهیه زمین
برای آرامستان آینده شهر آمل باشیم موضوعی که کسی به آن
نمی پردازد، آقایان دست اندرکار در فرمانداری و شورای شهر
“آمل و امامزاده عبدالله می دانند که چنین تنش هایی بود و
تا امروز فقط مدیریت شد و تعیین تکلیف نشد!! ما باید برای
آرامستان بعدی شهر آمل به دنبال تهیه زمین از منابع طبیعی،
راه و شهرسازی یا … با جانمایی و نگاههای زیست محیطی
باشیم. امامزاده عبدالله روزی نه چندان دور بر شهروندان آملی
بسته خواهد شد و این گزینه به زعم من مهم است البته می
دانم موضوع زباله هم مطرح است اما همه می دانند زباله آمل
دیگر موضوعش ملی شده و در حد شورای شهر و شهرداری
همان قدر که زمین تهیه شده و دارند بسترسازی می کنند و
همین مسیر را باید درستا دامه بدهیما ما موضوع آرامستان کلا
پکیج آن در شهرداری و شورای شهر آمل بسته است و اصلا
کسی روی آن فکر نمی کند و همین موجب راه افتادن یک
جنگ روانی هم خواهد شد.
به نظر شما مشکلات پیش روی شوراهای اسلامی
و تنگناههای موجود بر سر برنامه ها و مصوبه های آنها
چیست؟
یک اینکه خیلی اشراف به قوانین و مقررات ندارند به این
صورت که خیلی از مصوبات شورای شهر را می بینیم که
امضا می کنند و زیرش می نویسند چنانچه مغایر قانون نباشد
موافقم یا بعضی ها می نویسند در صورتی که مخالف قانون
باشد مخالفم در صورتی که ما اعتقاد داریم و به زبان عامیانه
می گوئیم پارلمان محلی یعنی اینها خودشان یک مجلس
محلی هستند “دیگر چرا مین ویسند مغایر قانونب اشد مخالفم؟
که عبارت چنانچه مخالف قانون باشد مخالفم چنانچه مغایر
قانونن باشد موافقم حاصلا ز عدم آگاهیست شورا یعنی مجلس
قانونگذاری شهری.
در صورت انتخاب مردم، در شورای اسلامی شهر امل
بیشتر در چه زمین ههایی فعالیت خواهید کرد؟
هر چند تخصص من نیست و دوستان هم دارند کار می
کنند یکبار دیگر طرح تفضیلی ما باید بازنگری شود یا ما دوباره
وارد موضوع طرح جامع جدید برای شهر آمل شویم. طرح
تفضیلی شهر آمل مصوب سال 1385 و ابلاغی خرداد 86 می
باشد یعنی 14 سال از آن گذشتیم و این طرح در این شهر
وجود دارد و قسمتهایی بر مردم شهر من فشار آورده چنانچه
زمینی که از قبل در طرح نبوده همچنان بلا تکلیف است. ما
باید یک بازنگری و افزایش محدوده شهری داشته باشیم که
موضوع تخصص من نیست اما از باب آگاهی چندین سال می
گویم. موضوع زباله باید یک ساماندهی جدی شود و اصلاح
ساختارا داریا ز اختیارات شورای شهر آمل نیست اما با تعامل با
شهردار آن را به یک سامان مناسب برسانیم.
چه شناختی از وضعیت فعلی شهر آمل دارید؟
شهر آمل همین الان با همه اتفاقاتی که از آن صحبت
می کنیم “آملی ها بیشتر از شهرهای دیگر استان ایده آلانه
تر به موضوعات نگاه می کنند” شهر ما الان هم جزو شهرهای
برجسته است اما چون همیشه گام های رو به جلوی خوبی
داشتیم الان احساس رکود و رخوت می کنیم.
آمل شهر پویایی است و شهردار و تیمش دارند کار می
کنند و این بر من به عنوان کسی که در سیستم هستم و
بضاعت سیستم را می بینم پوشیده نیست اما آنهایی که آمل را
در چند سال گذشته رصد می کردند با اوضاع اقتصادی مناسب
تر و پروژه های بزرگتر الان شاید شهر را در وضعیت استند بای
و کم تحرک می بینند. من فکر می کنم همین سیستم با یک
چیدمان درست تر و با یک اتحاد بیشتر در داخل چهار دیواری
شورا می تواند شهرداری را به همان پویایی سابق و شهردار را
با انگیزه بیشتر برای ادامه کار دعوت کند و سوق بدهد البته
مهندس هاشمی به دلیل 4+ 5 بودن باید دست خودش را می
کشید و ریسک های مدیریتی کمتری می کرد که این حق
مسلم ایشان به عنوان شهردار است.
چگونه و با کدام رویکرد می توان انتخاب بر اساس
معیارهای شایسته سالاری را در انتخابات شورای شهر
و روستا در شهرستان آمل تقویت نمود؟
انتخابات متاسفانه در طول زمان در بازه تبلیغات وارد فضای
احساس و جناح بندی شده و اصلا شعارهای تخصص نگاه
کارشناسانه ناگهانی گم می شود.
به زعم من حوزه رسانه و مطبوعات می تواند تاثیر بسیار
مناسبی در جهت دادن هدفمند نه برای اشخاص خاص بلکه
برای اشخاص متخصص فراهم کند تا دیده شوند و شانس
حضور داشتهب اشند.
سخنی با مردم
خدا را شاکرم که فرصتی داد تا امروز بتوانم در دیارم آمل،
نگین سبز مازندران، مهد تمدن و فرهنگ، دیار مردمان پاک و
نیک سرشت، در میدانی سرنوشت سازگار و در عرصه انتخابات
گام نهاده و با اراده راسخ خویش نیت خالصانه خود را به عرصه
ظهور برسانم و عضوی باشما ز میان سایر عزیزان شرکت کننده
که قدمم را در راه عمران و آبادانی شهرم بردارم و قلمم رابرای
سربلندی خاکم بدست بگیرم و فکرم را به آینده بهتر شهرم
مشغول سازم و بتوانم رضایت مردمان دیارم را از آمل و جایگاه
آمل واقعی بدست بیاورم.
حرف پایانی
ضمن تشکر از تیم قوی صبح آمل که این وقت را در
اختیار بنده گذاشتید و سوالات بسیار هوشمندانه و با چالش
های “سینو سیکو سی نوسی” از حوزه های مختلف پرسیده
شد خیلی خوشحال شدم اولین جایی است که راحت و باز از
حرفهای دلم با همشهریان عزیز و فهیم آملی ام صحبت کردم
. من فرزند این شهر هستم و افتخار می کنم که تجربیات و
آبرویم راا ز همین مردم گرفتم.
خدا را شاکرم که فرصتی داد تا امروز بتوانم در دیارم امل،
نگین سبز مازندران، در میدانی سرنوشت و در عرصه انتخابات
گام نهاده و با اراده راسخ خویش نیت خالصانه خود را به عرصه
ظهور برسانم و عضوی باشما ز میان سایر عزیزان شرکت کننده
که قدمم را در راه عمران و آبادانی شهرم بردارم و قلمم رابرای
سربلندی خاکم بدست بگیرم و فکرم را به آینده بهتر شهرم
مشغول سازم و بتوانم رضایت مردمان دیارم را از آمل و جایگاه
آمل واقعی بدست بیاورم.

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :