Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

کاهش 20 درصدی صید ماهیان استخوانی در دریای نور و محمودآباد

آلودگی رودخانهها دغدغه اصلی اداره شیالت است و محیط زیست باید پاسخ بدهد، گونههای دریا برای تکثیر و تولید مثل باید به رودخانه بیایند که آالیندههای کشاورزی، صنعتی و خانگی موجب عدم امنیت ماهیان مولد شده است
رئیس اداره شــیالت محمودآباد و نور از کاهش 20 درصدی صید ماهیان استخوانی در این
شهر خبر داد و گفت:حدود تقریبی 20میلیون قطعه بچه ماهی سفید در رودخانه های منتهی
به دریای شهرستان نور و محمودآباد از طریق تکثیر طبیعی و نیمه مصنوعی به دریا رهاسازی
شده است.
به گزارش خبرنگار صبح آمل، مهندس بهروز عمرانی با تاکید بر اینکه حجم زیاد سموم، فاضالب شهری
و صنعتی به رودخانه ها باعث آلودگی محیط زیست دریائی می شود؛ اظهار داشت: صید قاچاق، آلودگی
زیســت محیطی، استفاده از ابزارهای صیادی غیراستاندارد و خدشه وارد شدن به زیرساخت ها به عنوان
تهدیدهای اصلی صید و صیادی در دریای خزر در حوزه دریا می باشــد، همچنین آلودگی بیش از حد،
باعث کشتار ماهیان در داخل دریا می شود.
وی درباره آلودگی رودخانه افزود: آلودگی رودخانهها دغدغه اصلی اداره شیالت است و محیط زیست
باید پاسخ بدهد، گونههای دریا برای تکثیر و تولید مثل باید به رودخانه بیایند که آالیندههای کشاورزی،
صنعتی و خانگی موجب عدم امنیت ماهیان مولد شده است.
رئیس اداره شــیالت محمودآباد و نور یکی دیگر از دالیــل کاهش صید در دریای محمودآباد را صید
غیرمجاز عنوان کرد و افزود: در فصل تکثیر طبیعی ماهیان، با وجود اطالعرســانی زیاد از سوی شیالت،
شــاهد آن هســتیم افرادی که حتی شغل آنها صیادی نیست مبادرت به صید غیرمجاز میکنند این امر
موجب شــده تا امروز با کاهش ذخایر ماهی مواجه باشــیم که این عامل به نوبه خود بر درآمد صیادان ما
تأثیرگذار بوده است.
رئیس اداره شــیالت محمودآباد و نور با بیان اینکه محیط زیست متولی رودخانه هاست؛ گفت: البته
مدیریت رودخانه ها و حفاظت از آن از نظر ســازمانی بر عهده سازمان شیالت نیست و متولی آن محیط
زیست می باشد اما شیالت برای جبران این نقیصه چند سال است که با ایجاد استخرهای تکثیر طبیعی
ماهــی در جایــگاه های تعاونی های پره و دهانه رودخانه ها کمک بــه تکثیر طبیعی می کند و ماهیان
مولد”نر و ماده” را از داخل تعاونی های صیادی به اســتخرهای شبیه رودخانه با قرار دادن قلوه سنگها و
حالت چرخشی آب حالت مصنوعی ایجاد می کنند که ماهی به صورت طبیعی در آنجا تکثیر نماید و در
اردیبهشت و خرداد و حداکثر تا تیرماه به دریا رهاسازی می شود.
مهندس عمرانی خاطرنشان کرد: از 1۵ اسفند سال جاری لغایت تاریخ صدور مجوز صید در سال 1۴00
که مقارن با فصل تکثیر و تخم ریزی ماهیان است در ورودی رودخانه، ممنوع اعالم میگردد و زمان تخم
ریزی ماهی ها از اواسط اسفندماه آغاز می شود و تا پایان فروردین ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: فصل تخم ریزی از1۵ اسفند تا اواخر فروردین شروع می شود و در این خصوص ماهی های
سفید و کپور وآزاد در دو مرکز شهید رجایی ساری سمسکنده و مرکز باهنر تکثیر می شوند که خرداد و
تیرماه امسال قریب به 20 میلیون بچه ماهی در رودخانه های منتهی به دریای شهرستان نور و محمودآباد
از طریق تکثیر طبیعی و نیمه مصنوعی به دریا رهاسازی شد.
رئیس اداره شیالت محمودآباد و نور در ادامه با تاکید بر اینکه فروش ماهیان خاویاری ممنوع می باشد؛
خاطرنشــان کرد: با توجه به مصوبات سازمان حفاظت از گونه های در حال انقراض “سایتس سازمان زیر
شاخه سازمان بین المللی فائو ” مبنی بر انقراض ماهیان خاویاری صید، تجارت و فروش هرگونه ماهیان
خاویاری ممنوع می باشد و در صورت صید از طریق صیادان باید تحویل شیالت شود تا در مراکز بازسازی
تکثیر و تبدیل به بچه ماهی ده گرمی شود و برای جلوگیری از انقراض به رودخانه رها سازی گردد.
مهندس عمرانی از برخورد قانونی با متخلفین خبر داد و گفت: ماهیان آزاد گونه های در حال خطر می
باشند و ما همچنان در مراکز بازسازی ذخایر داریم این کار را انجام می دهیم و این صید ممنوع است و
صیادان اگر به طور اتفاقی آن را صید کردند باید توسط ناظرین پره ای در دریا رهاسازی شود و در صورت
مشاهده در بازار به عنوان صید غیر مجاز با متخلفین برخورد قانونی می شوند.
وی با اشــاره به ارزشهای غذایی بیشتر گوشــت ماهی نسبت به گوشت قرمز تصریح کرد: ما در این
چندسال برای جایگزینی گوشت ماهی به جای گوشت قرمز تالش کردهایم چرا که ارزشهای غذایی ماهی
با توجه به چربیهای مفید و غیر اشباع مثل امگا3 ،انواع ویتامینها از جمله ویتامینK,D,A و پروتئینها
نقش بسیار اساسی برای جلوگیری از انواع بیماریها دارد و با توجه به توصیه پزشکان اگر هفته ای دوبار
بتوانیم ماهی مصرف کنیم، از بســیاری از بیماریها پیشگیری میشــود که در این راستا در شهرهای
محمودآباد و نور و شــهرهای مجاور از طریق شــیالت و با کمک مشاورین امور بانوان فرمانداری و مراکز
بهداشت شهرستانها و همکاری ترویج اداره کل شیالت، سالی دو بارکالس های آموزشی”تشویق و ترویج
برای مصرف ماهی و روش درست طبخ آن” برای خانواده ها خصوصا خانم ها برگزار می شود.
رئیس اداره شــیالت محمودآباد و نور با اشاره به کاهش فروش در زمان شیوع کرونا بیان کرد: در این
مدتی که درگیر این ویروس بودهایم بســیاری از بازارهای مصرفی که وجود داشت محدود شده و قیمت
آن پایین آمده است و درآمد آن با هزینهها مطابقت ندارد؛ با این حال تعطیلی هم نداشته و تمام واحدها
فعال هســتند قیمت ماهی مثل دیگر ارزاق عمومی به عرضه و تقاضا بستگی دارد و با توجه به توریستی
بودن شــهرهای ساحلی و ممنوعیت حضور مســافرین تقاضا برای این گونه ارزشمند کم بود بنابراین در
بعضی از برهه زمانی به گونه ای بوده که صیاد آن سود حاصله را با توجه به گرانی ادوات صیادی و نهاده
های آبزی پروری نداشت و از نظر اقتصادی برایشان به صرفه نبود بنابراین صیادان با فروش کم ماهی و
ضرر و زیان آن مواجه بودند.
مهندس عمرانی تصریح کرد: در زمان شیوع بیماری کرونا، یکی از عواملی که میتواند
در پیشگیری از ابتال به ویروس و بهبود کارکرد سیستم ایمنی بدن مفید باشد، ماهی است
چرا که این ماده غذایی حاوی انواع ویتامینها، پروتئینها و چربیهای غیر اشــباعی مانند
امگا3 است که بنا بر توصیه پزشکان مصرف متعادل آن میتواند تاثیر به سزایی در سالمت
افراد داشته باشد بنابراین در این زمانی که تولیدکنندگان و فروشندگان ماهی شاهد رکود
حاصل از کرونا در کســب و کار خود هستند، خرید و حمایت مردم میتواند هم در بهبود
چرخه تولید و عرضه و هم در پیشگیری از ابتال به بیماری موثر باشد.
وی خاطرنشــان کرد: در دو بخش صید و صیادی و بحث آبزی پروری قریب به ۴ هزار
تن در دریای محمودآباد و نور اعم از ماهیان گرم آبی، سردابی و خاویاری تولید می کنیم.
رئیس اداره شیالت محمودآباد و نور به انواع ماهی های استخوانی در دریای محمودآباد
اشاره کرد و گفت: از حدود 60 درصد صید امسال 22 درصد ماهی سفید، 18 درصد ماهی
کفال وکفور و دو درصد ســایر گونه های ماهی “کولی، کولمه، سیاه کولی و صوف و شک
بوده است ولی این ماهی ها هم در دریا وجود دارد که به صورت انبوه و اقتصادی نیست.
مهندس عمرانی با بیان اینکه بیماری ماهی کفال صحت ندارد؛ افزود: خوشــبختانه در
ســال جاری موردی از بیماری در ماهی کفال دریای نور و محمودآباد مشاهده نشده و این
موضوع صحت ندارد و جای هیچ نگرانی نیست.
وی با اشاره به کیفیت ماهیهای تولید شده در منابع آبی محمودآباد اظهار داشت: خوشبختانه ماهی
هر جا که باشد منشا سالمت است و قطعا آب سالم است که ماهی در آن تولید میشود در غیر این صورت
ماهی از بین خواهد رفت؛ به همین دلیل ماهی که در منابع آبی طبیعی تولید میشود تازه و مطمئنتر
به دست مصرف کننده میرسد و مردم یقین داشته باشند که ماهی کیفیت خوبی دارد چرا که اگر ماهی
مشکل داشته باشد تولیدکنندگان تلفات میدهند بنابراین به هیچ وجه این خبر را تایید نمی کنم و اگر
هم بوده باشــد مربوط به ماهیان ســدهای ایجاد شده ای است که ” از طریق فاضالب خانه های زیر آب
رفته” آب آنها آلوده است.
رئیس اداره شــیالت محمودآباد و نور گفت: در راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و با توجه به
کاهش دما و ضرورت و حساسیت حفظ سالمت صیادان دو دوره آموزشی برای کلیه شرکت های تعاونی
ماهیگیری با همکاری شبکه بهداشت و درمان برگزار شد و خوشبختانه تا به حال به موجب رعایت پروتکل
های بهداشتی و ضد عفونی نمودن مرتب مکان استقرار و استراحت صیادان حتی شاهد ابتالی یک مورد
از صیادان به ویروس کرونا نبودیم.
مهندس عمرانی فرســودگی تجهیزات صیادی ماهیگیران و همچنین هزینه های باالی
خرید تور، طناب و موارد دیگر را از دیگر دالیل کاهش صید دانست.
وی با اشاره به اینکه در سال جدید با کاهش 20 درصدی صید ماهیان استخوانی در دریای
محمودآباد و نور رو به رو بودیم، گفت: صید ماهیان استخوانی در این دو شهر تاکنون به 6۴0
تن رسیده و ارزش اقتصادی آن نیز افزایش یافته است.
رئیس اداره شیالت محمودآباد و نور در ارتباط با سهمیه سوخت بنزین شناورهای صیادی
گفت: براســاس پیگیریهای انجام شده سهمیه سوخت به صیادان نیز اختصاص یافت و هر
قایقی 1200 لیتر ســوخت یارانه ای دریافت می کند و به هر تعاونی 3600 لیترســوخت
یارانه ای تعلق می گیرد و برای سوخت گازوئیلی تراکتورها هم هر تعاونی ماهانه پنج هزار و
۵00 لیتر سوخت گازوئیل دریافت می کنند که مورد رضایت اتحادیههای صیادی و سازمان
شــیالت است و باید در نظر داشت که ســهمیهای که به صیادان اختصاص مییابد تنها به
صیادان مجازی است که مجوز صید دارند و ما در قبال آنها پاسخگو هستیم.
مهندس عمرانی با اشــاره به اینکه700 نفر دارای کارت صیادی از شیالت در 10 شرکت
تعاونی موجود در دریای محمودآباد و نور فعال هستند، اظهار کرد: مجموع نوار ساحلی دریای
محمودآباد و نور 63 کیلومتر می باشد که ده تعاونی پره هم در آنها مشغول فعالیت هستند
و شــعاع فعالیت صیادی هر تعاونی پره دو کیلومتر به عمق 30 متر داخل دریا می باشــد و
جــدای از آنکه رودخانه بکر در مازندران وجود نــدارد و انواع آالیندههای خانگی، صنعتی و
سموم کشاورزی به رودخانههای این شهرستان وارد میشود، امنیت ورود ماهیان مولد در مصب رودخانه
نیز وجود ندارد.
وی با بیان اینکه به ۴ نفر مجوز پرورش ماهی در قفس دادیم که یک بهره بردار فعال تا حدود چهار هزار
قطعه ماهی قزل آال را درون قفس رها ســازی کرده که در حال حاضر رشــد آنها خوب است و در صورت
انجام، تعداد زیادی از صیادان پره مشغول به کار میشوند و در افزایش درآمد سرانه آنها موثر خواهد بود.
24اسفند99

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :

گفتگوی اختصاصی صبح آمل با خانم مهندس سمانه هندویی معاونت مالی و اداری شرکت های گروه هندویی و عضو هیئت امنای شهرک شهدای تشبندان محمودآباد: واقعیت این است که در دنیای امروز ‌ صدای مردان چنان بلند شده است که گاهی، شاید برای ایجاد تعادل، باید از مردها خواست تا کمی سکوت کنند تا صدای زنان موفق دنیا بهتر شنیده شود