Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/sobheamo/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 36

همیشـه کار سـراغ من مـی آید

گفت گوی اختصاصی صبح آمل با خانم بهناز ابراهیمی یکی از موفق ترین بانوان هنرمند آملی در پخت انواع شیرینی های سنتی و فانتزی
کارم را با یک اجاق گاز قدیمی مادرم، یک الک آرد، یک تخته و یک سینی مخصوص شیرینی شروع کردم
اوایل در آشپزخانه خانه پدری فقط قطاب و آبدندان میپختم، بعد از مدتی انواع شیرینیهای مختلف سنتی را هم پختم
متولد سال 47 و یکی از موفق ترین زنان هنرمند آملی است که نه تنها
در پخت انواع شیرینی های سنتی و فانتزی بلکه دیگر رشته های هنری هم
حرفها برای گفتن دارد. وی الگوی خیلی از رفتارهای زندگی اش را پدری می
داند که اولین تســت ترش بود و انگیزه اصلی را به او داد تا بتواند تضصمیم
گیری های صحیح و سریع تری بگیرد، او معتقد است چیزی به نام شکست
وجود ندارد و شکست یعنی تالش در مسیر اشتباه که باید از آن درس گرفت.
به نظر وی زمانی همه چیز زیباســت که امید را از دست ندهیم و با توکل به
خدا مسیر پر فراز و نشیب زندگی را با همت و تالش خود بپیمائیم و زمانی
همه چیز زیبا و دلنشین می شود که امید را از دست ندهیم و با توکل به خدا،
مسیر پرفراز و نشیب زندگی را با همت و تالش خود طی کنیم. اینها گزیده ای
از صحبت های خانم ابراهیمی است که در حالی که جعبههای شیرینی را از
یخچال بیرون میآورد و با سلیقه و مرتب روی میز می چید به من می گفت؛
این شیرینیها که هم طرح ظاهری آنها اختصاصی است و هم دستور تهیهاش
همه آثار هنری خودش است.” دیدن موفقیت این بانوی هنرمند استارتی شد
برای گفت گوی صبح آمل با خانم بهناز ابراهیمی یکی از موفق ترین شیرینی
پزان آملی که در ادامه از داستان زندگی اش چنین می گوید؛ .
بهناز ابراهیمی متولد 1347 شهر آمل، حدود 20 سال است که مشغول پخت انواع
شیرینی هستم. تحصیالتم دیپلم می باشد ولی فوق لیسانس صنایع غذایی را زیر نظر
اداره فنی و حرفه ای شهرستان آمل گرفتم.
آیا پخت شیرینی از قبل در خانواده شما مرسوم بود؟
از گذشته که حرف میزد، جدیت در چهرهاش هویدا میشد به قدر چند ثانیه به
فکر فرو رفت و گفت:”از همان بچگی عاشــق کارهای هنری بودم، یادم می آید دوران
بچگی هیچوقت پیش نیامد از بیرون شیرینی تهیه کنیم و این مادرم بود که با دستان
توانمندش انواع شیرینی را درون فر یا قابلمه بیشتر در حد مصرف خانگی درست می
کرد.
پس این عالقه بخاطر تهیه و پخت شیرینی سنتی در منزل بود؟
بله شیرینی متداول و پر طرفدار آمل و مازندران خصوصا در مناطق روستایی بیشتر
سنتی)آبدندان،آغوذکناک و قطاب( بود که در مناسبتهای مختلف از جمله عید، عروسی
ها، یلدا و دورهم نشینی ها استفاده می شد و همین باعث انگیزه در من شد تا به این
خوشمزه ها روی بیاورم.
چه شد که به شیرینی پزی روی آوردید؟
وقتــی مادرم را می دیدم که با مواد ســاده مثل تخم مرغ و آرد چه خوراکی های
خوشمزه ای درست می کند در درجه اول یک حس کنجکاوی به من دست داد تا به
سمتش روی بیاورم و از طریق آزمون و خطا بخواهم این کار را انجام بدهم که همین
اولین خاطره را رقم زد و آن اینکه کالس پنجم بدون کمک “مادرم” کیکی را درست
کردم که کامال خمیر و غیر قابل خوردن بود و حتی به جرات می توانم بگویم از خجالت
می خواستم آن را دور بیندازم اما مرحوم پدرم چنان با عشق و عالقه همه کیک را با
چایی خورد که همان انگیزه ای برای شروع کار در آینده شد “که من می توانم.”
چقدر برای آن زمان گذاشته بودی؟
با توجه به سن کم سرعت عمل نداشتم و زمان زیادی را صرف تهیه و پخت کیک
کردم و بخاطر نبود فر، قابلمه ســاده کیک پز را”هنوز این قابلمه کیک پز را به عنوان
یادگاری نگه داشتم” روی گاز قرار دادم و از ترس ته گرفتن هر لحظه هم به آن سر می
زدم که نسوزد ولی هر آنچه که نباید می شد اتفاق افتاد.
بعد از گذشت سالها از آن ماجرا آیا به اشتباهت پی بردی؟
االن با توجه به کســب تجربه در کارم به این نتیجه رسیدم که آرد را زیاد به مواد
َ کیک اضافه کرده بودم چون به هر حال در بچگی آدم دوســت داشــت از هر چیز دِم
دستی به عنوان مواد اولیه بیشتر استفاده کند و همین ها باعث شد جراتم بیشتر شود.
اولین بار چه شیرینی را درست کردید؟
کنجکاوی در هر زمینه ای مقدمه ای برای شــروع کاری می شــود تا شخص در
مسیری درست قرار بگیرد و آن را پرورش بدهد و نتیجه خوبی هم بگیرد و قطعا عالقه
من هم برای ورود به شیرینی پزی بخاطر نام جذاب “آبدندان” بود.
دوران راهنمایی به بعد هم کار را ادامه می دادید؟
نه به آن صورت چون قدیما زیاد به بچه ها توجه نمی کردند تا به سلیقه خودشان
کاری را انجام دهند ولی پدرم خیلی حمایتم کرد و در این راه حتی مواد و ابزار را در
اختیارم قرار می دادد که من با بی تجربگی ام خراب می کردم اما برای آنها زیاد
مهم نبود و این فقط در مورد پخت شیرینی نبود و شامل همه عالقه
ها و کارهای هنری من می شد.
در چه زمینه های دیگری سر رشته دارید؟
در حوزه هنر بافتنی و گوبلن هم دستی بر آتش
داشتم و کارهایی را بافتم و در این زمینه پدرم در
خرید ابزار بهترینها را تهیه می کرد و می گفت
تو می توانی و در واقع با این کلمه به من انگیزه
می داد و یادگاری قشنگ و ملکه ذهنم شد.
در خصوص مسیر زندگی در سالهای
64 بگوئید؟
همزمان با پایان تحصیالت دبیرســتان و
گرفتن دیپلم پدرم را نیز از دست دادم که شوک
بدی به من وارد شــد ولی زندگی ام در مسیری
قرار گرفت که از همان زمان کار همیشه به سراغم
می آمد و بدون هیچ تشریفات یا دوندگی از سوی یک
مدرســه دعوت به همکاری شدم و در زمینه های مخلف
هنری هم تجربه های خوبی را کســب کردم ولی ارجعیت با
شیرینی پزی بود و دست و پا گریخته نه به صورت حرفه ای این کار را
انجام می دادم و در قسمت خانگی فروش هم داشتم.
اولین بار و به صورت غیر حرفه ای سفارش کار چگونه بود؟
با مرور این خاطرات لحظه به لحظه چهرهاش خندانتر میشد: “همان سال 75 اولین
بار وقتی خانم احمدی “معلم مدرسه” برای تعاونی همکاران سفارش شیرینی”قطاب،
آبدندان، آغوذکناک و حلوای خشک” و آش رشته داد خیلی ترس و نگرانی داشتم که
حمایت خانواده خصوصا خواهرم باعث دلگرمی ام شد تا با امید بیشتر سفارشات غذایی
را هم قبول کنم و اولین دستمزد120 هزار تومان را داخل پاکت گذاشتم و با افتخار به
مادرم که بعد از پدرم همیشه حمایتم کرد و همچنان هم همراه و موافق کارهای من
است هدیه دادم.
به صورت حرفه ای چه سالی و چگونه به شیرینی پزی روی آوردید؟
سال 80 جهت آموزش دوره های تخصصی وارد آموزشگاه شاخه نبات به مدیریت
مرحومه خانم مهدویان”زن عموی خودم” شــدم و به صورت حرفه ای آنجا یاد گرفتم
و بخاطر داشــتن اســتعداد در مدت زمان کم و با گذشت سه جلسه به عنوان مربی
مشغول به کار شدم. عالوه بر آموزش، سفارشات خانگی را نیز قبول می کردم و به نوعی
درآمدزایی هم داشتم.
ساعات آموزش از چه ساعاتی شروع می شد؟
زمان ما آموزش شنبه تا چهارشنبه از صبح تا دو بعداز ظهر بود و این پروسه پنج
سال طول کشید که بهترین روزهای زندگی ام را در کنار عزیزان همراه و همکارم برایم
رقم زد.
مشتری ها بیشتر چه شیرینی هایی را سفارش می دادند؟
از میان شــیرینی ها “آبدندان و قطاب بیشتر به خاطر محبوبیت و خوشمزگی در
سفره هر خانواده مازندرانی وجود داشت و با ورود شیرینی های فانتزی هنوز ذره ای از
محبوبیت آنها کم نشده است.
آیا در آموزشگاه در خصوص مربیگری دستمزدی دریافت می کردید؟
آموزشگاه برای برگزاری کالس ها یکسری هزینه های جانبی هم داشت بنابراین من
بابت همکاری به عنوان مربی حقوق یا دستمزدی دریافت نمی کردم ولی از طریق قبول
سفارشات منبع درآمدی برای خودم درست کردم و درآمدش بسیار خوب بود تا جایی
که می توانم به جرات بگویم صد درصد این هنر شیرینی پزی سود دارد.
مواد اولیه شیرینی پزی را از کجا تامین می کردید؟
مهم ترین نکته در پخت شــیرینی خانگی اســتفاده از مواد قابل اطمینان و غیر
افزودنی یا حداقل استاندارد می باشد که تاثیر به سزایی در کیفیت آن دارد تا آنچه با نام
شیرینی سنتی سر سفره های مردم قرار می گیرد دارای ماندگاری بیشتر و رضایتمندی
را نیز به دنبال داشته باشد
اما در گذشــته مواد اولیه
را در میــدان صــدف از
آقای جعفری می خریدم
و اعتماد تا بدانجا بود که
حتی تلفنی سفارشات را
برایم می فرستاد. االن به
درجه ای رسیدیم که می
توانیم هر نوع شیرینی را
که مشتری بخواهد درست
کنیم.
قیمت مــواد اولیه
چه تاثیــری بر قیمت
شیرینی ها دارد؟
صددرصــد قیمــت
مواد اولیه تاثیر مســتقیم
و مهمی بــر روی قیمت
خود شیرینی ها هم دارد
چنانچــه زمان مــا آرد را
کیلویــی چهارصد تومان
ولی االن کیلویی هشت هزار تومان می خریم و با یک ضرب و تقسیم ساده می توان
به این معادله دست پیدا کرد ولی اعتقادم بر این است که هیچ وقت به خاطر قیمت،
کیفیت شیرینی را پایین نیاوریم.
چه امکاناتی برای شروع کارداشتید؟
با لبخندی که حاکی از رضایت بود، گفت:” کارم را با یک اجاق گاز قدیمی مادرم،
یک الک آرد، یک تخته و یک سینی مخصوص شیرینی شروع کردم؛ اوایل در آشپزخانه
خانه پدری فقط قطاب و آبدندان میپختم، بعد از مدتی انواع شــیرینیهای مختلف
سنتی را هم پختم.”
تاالرها هم به شما سفارش کار می دادند؟
یکی از تاالرهای آمل به من سفارش دسر می داد و این در زمان خودش حکایت از
تفیض مسئولیت و کار سنگین بود که باید با برنامه ریزی ومدیریت از پس آن بر می
آمدم به این صورت که می بایست دسرهایی با ژله و بستنی را در ظرفهایی که خودشان
می فرستادند درست می کردم که از نظر اقتصادی برایشان مهم بود در کنارش برای
چند تاالر دیگر هم شیرینی می پختم و سال 82 به اتفاق خانم مهدویان و خانم کاشانی
سفارش شیرینی سنتی برای شیرینی سرای شاه بلوط آمل را قبول کردیم و در همان
مکان هم پخت نمودیم. “همان سالها 2 ماه مانده به عید، به قدری درخواست شیرینی
زیاد شد که نتوانستیم پاسخگوی مشتریها باشیم.”
مشتری مداری چقدر اهمیت دارد؟
هیچ وقت بخاطر قیمت کیفیت شیرینی را پایین نمی آورم چون خیلی برای ما مهم
اســت و به نظرم در هر کاری مشــتری مداری حرف اول را می زند و اگر در هر کاری
خودم احساس رضایت نکنم برای من مهم است که مشتری راضی باشد که گواه حرفم
هر سال عید و مناسبت خاص اعتماد تا بدانجاست که مشتری ها همیشه از ما خرید
می کنند.
موفقیت و رونق کسب و کارت را مدیون چه کسانی می دانی؟
رونق کســب وکارم را بعد از خدا مدیون مدیریت، اراده و نظم خودم میدانم” اگر
اعتماد به نفس نداشــتم، از همان روزهای اول در برابر هر مشکل
کوچکی کمر خم میکردم و هرگز به اینجا نمیرسیدم؛ من
حاال در جایی هستم که شب عید بخاطر شدت استقبال
مردم از شیرینیهای سنتی و فانتزی، درآمد خوبی
دارم و خدا را شکر تو این آشفته بازاراقتصادی به
نظرم خودش یک نعمت است.
با توجــه به قیمت هــای نجومی
شیرینی های خانگی به صورت ثابت
هم مشتری دارید؟
بله بیشتر مشتری های من از گذشته
تا امروز پای ثابت شیرینی هایم هستند و
با وجود قیمت های متفاوت نسبت به سال
گذشته اما الحمداهلل بازار ما داغ است)قیمت
شیرینی های آماده هم افزایش پیدا کرد( و این
بخاطر کیفیت نوع شیرینی می باشد.
تفاوت شیرینی سنتی و بازاری در چیست؟
تفاوت عمده بین شیرینی های آماده بازاری و سنتی
دراین است که شیرینی سنتی ماندگاری باالیی دارد و برای
این منظور شیرینی ها باید در ظروف در بسته و خارج از یخچال در
محیطی خنک نگهداری شــود که در این شرایط می توان تا شش ماه از آن استفاده
کرد)رطوبت دمای یخچال در کیفیت شــیرینی موثر است( بنابراین در چیدمان هر
ردیف کاغذهای مخصوص داریم که روغن را جذب نمی کند و در بیشتر قنادی ها به
صورت آماده و برش شده موجود است و به ماندگاری آن کمک می کند.
رعایت بهداشت از موضوعات بسیار مهم می باشد؟
در تهیه و پخت شیرینی رعایت بهداشت از ضروریات می باشد و هیچ گونه عذری
قابل قبول نمی باشد چنانچه تا قبل از کرونا از مشتری ظرف را جهت چیدن شیرینی
قبول می کردیم اما در حال حاضر بخاطر شیوع و ترس از سرایت این ویروس سفارشات
بیشتر به صورت تلفنی انجام می گیرد و شیرینی ها را هم در ظروف یک بار مصرف قرار
می دهیم و با توجه به اعتمادی که نسبت به ما دارند بدون تست تحویل می گیرند.
قبال مشتری ها تست هم می کردند؟
مشتری ها قبال بخاطر تنوع انواع شیرینی نه بی اعتمادی آن را تست و در نهایت
انتخاب می کردند چون به هر حال هر سال تنوع و شکل شیرینی های ما بیشتر می
شــود و مزه ها فرق می کند لذا برای گسترش کار الزم است با رضایت مشتری جلو
برویم.
چه نکاتی را در تهیه شیرینی مورد توجه قرار می دهید؟
در هــر کاری خصوصا حرفه ما نکته های ریز اولیه چون خمیرگیری، فرم دهی و
پخت تا آخرین فن ها مهم است و هر شخص مسئول گزینه بیان شده می باشد موضوع
بعدی نوع مواد به کار رفته می باشد که باز هم به شکل و کیفیت کار کمک می کند.
از مواد افزودنی هم استفاده می کنید؟
به هیچ عنوان از مواد افزودنی در تهیه شیرینی استفاده نمی کنیم و مواد حتی رنگها
کامال طبیعی است و از افزودنی ها و طعم دهنده های مجاز مثل وانیل، هیل، زعفران،
پودر دارچین و زنجپیل و برای تغییر رنگ از خود پسته استفاده می کنیم و گواه حرفم
این نکته که قاضی مشتری است.
عشق در حین کار چقدر اهمیت دارد؟
به نظر من هر چیزی را که با عشق درست کنیم خود به خود خوب در می آید و
حتی به آن کار بها می دهد و بی مصرف ترین روز، روزی است که در آن نخندیده باشیم
و این از نظر من در زندگی روزمره ما اهمیت بسیار دارد.
با توجه به حضورتان در بخش های هنری در تاالر هم خوب ظاهر شدید
کمی توضیح می دهید؟
ورود بــه تاالر باز هم به کار شــیرینی پزی بر می گردد کــه در این خصوص به
درخواست مدیریت تاالر فقط جهت تهیه دسر به آنجا رفتم. یک شب بر حسب تصادف
اتفاقی در ســالن پذیرایی
می افتد و بــه دلیل عدم
حضورمدیر از من خواستند
تا مسئولیت این کار را بر
عهده بگیــرم در حالی که
هیچ از آن نمی دانســتم
ولی با اعتماد دوســتان به
خوبی از عهده کار بر آمدم
و از همان شــب برای این
سمت ماندگار شدم و برای
تهیه دسر افراد دیگری را به
کار گماردیم که مدیریت و
نظارت بر آنها با من بود و
تا اینکه قسمت شد به تاالر
اهورا بروم.
نتیجه حضورتان در
تاالر رضایتمند بود؟
ســال 90 در واقــع
استارت کار مدیریتی من
با تجربه بســیار محدود از
تــاالری به معروفی تــاالری چون اهورا در دو راهی اوجی آباد بود که شــخصی مدبر
و با جنم می خواســت تا از پس مسئولیت سنگین آنجا به جهت برگزاری مراسمات
مختلف مناسبتی و مجالس جشن و عروسی بر بیاید اما این از من تازه کار به دور بود
ولی با درایت و نظارت مســتقیم آقای افشین الریجانی با تجربه سالها مدیریت که در
این خصوص ید طوالیی داشت توانستم اعتماد الزم را کسب کنم و در کنارشان خیلی
چیزها را یاد بگیرم و با بکار گرفتن فوت و فن، کیفیت مدیریتی ام خیلی قوی شد و
همه اینها را فقط مدیون شخص ایشان هستم که)آنقد اعتماد به نفس داشتم که فقط
می گفتم من می توانم( این همکاری تا سال 98 ادامه داشت و با شیوع کرونا و محدود
شدن تاالرها برای برگزاری مراسم جشن وعروسی مجددا به شیرینی پزی روی آوردم و
اگر روزی مجاز به انتخاب باشم ارجعیت با تاالر اهورا خواهد بود.
آیا از کار خسته هم شدید؟
بیکاری چیز خوبی نیســت و خود عامل مهمی در به وجود آمدن ناهنجاری های
مختلف می شود بنابر این با توجه به این موضوع، هیچ وقت زمینه را برای بیکاری مساعد
نکردم و همیشه خودم را سرگرم کار نمودم.
اشتغال شما چه تاثیراتی در زندگی خانوادگی و شخصی شما داشته است؟
تاثیرات مثبت زیادی در زندگی شخصیم داشته. باعث شده احترام و اعتبار بیشتری
در خانواده داشــته باشم و بیشتر رویم حساب کنند. از نظر شرایط اجتماعی موقعیت
خوبی دارم و خدا را شکر راضی هستم. مزیت مهم این شغل این است که از نظر کاری
گسترده است و ارتباط آن با بازار کار و نیروهای درگیر بسیار زیاد است.
برای استارت کار شیرینی پزی آیا سرمایه ای الزم است؟
برای شروع این کار درجه اول عشق و عالقه الزم است تا بتوان بر پایه آن قدمهای
بعدی را گرفت چنانچه خودم از صفر و با امکانات ابتدایی مثل گاز فر قدیمی مادرم شروع
کردم و از مبالغ اندک فروش شیرینی ابزار و مواد را خریدم ولی در حال حاضر شرایط
فرق می کند و حداقل آورده مالی را باید داشت.
چگونه یک شخص به پختگی می رسد و آیا خودتان به این مرحله رسیدید؟
زمانی که انســان در گذر زمان با عبور از فراز و نشیب های فراوان در مسیر واقعی
زندگی قرار بگیرد و بتواند گلیمش را به تنهایی از آب بیرون بکشــد که اینجا خانواده
نقش مهم و محوری را ایفا می کنند چنانچه خود من هم از همان بچگی وقتی که می
توانســتم به تنهایی از پس کارهایم بر بیایم در واقع به مرز پختگی رسیده بودم. البته
ما زیر نظر بزرگترها و با مشورت آنها کار می کردیم که این برای نسل امروز کمی غیر
قابل قبول می باشد.
به نظر شما دلیل اصلی موفقیت در هر کاری چیست؟
نخستین نکته توکل به خداوند و باور داشتن اوست. بعد از آن اراده خود فرد در هر
کاری خیلی مهم است. داشتن مهارت و تجربه کافی در یک شغل قدردانی از زحمت
دیگران و ارزش دادن به کار از طریق مشــارکت با دیگران و همکاری با بقیه بدون در
اولویت قرار دادن منافع مادی مهم ترین ویژگی برای یک کار موفق است. همکاری با
دیگران و استفاده از مهارتهای آنان و ارزش دادن به جایگاه کارهای دسته جمعی راه
عمده رسیدن به موفقیت است و نکته دیگر اینکه باید تواناییهای خود را باور داشته
باشیم.
برنامه کاری شما در آینده چیست؟
یکی از برنامههای کاری مهم من در آینده این است که بتوانم کارم را
گسترش دهم و یک کارگاه وسیعتر تاسیس کنم، نیروی کار بیشتری را
بگیرم و در کار پخت شیرینی تنوع بیشتری ایجاد کنم.
شده مشــتری هایی از نظر درآمدی ضعیف باشند و شما با آنها راه
بیایید؟
موارد زیادی داشــتیم که افرادی از خانواده ضعیف برای ســفارش
شــیرینی های خانگی و فانتزی به مــا مراجعه کردند که قدرت خرید
نداشتند ولی نگذاشتیم دست خالی از اینجا بروند و حتی به آنها آموزش
های رایگان هم می دادیم، علتش هم این است که هیچوقت به این شغل
به عنوان یک منبع درآمد نگاه نکردم و مسئله مالی برایم اهمیتی نداشت.
چند وقته که در آموزشگاه شعله مشغولید؟
حدود یکسالی می شود که بخاطر شرایط کرونایی و تعطیلی تاالرها به
صورت شراکتی در آموزشگاه شعله شهرستان بابل و بابلسر به اتفاق دوست
خوبم فرشته کاشانی مشغول می باشم و کار به صورت قبول سفارشات
می باشد که در آن صورت از آمل به اینجا می آیم. این آموزشگاه دارای
چند مربی ثابت می باشد ولی در حال حاضر بخاطرپاسخگویی به نیاز
مشتری در بحث آموزشی بعد از عید نوروز کالسها شروع می شود.
با توجه به شرایط کرونایی آیا برای عید امسال سفارش دارید؟
درست است که کرونا با حضورش خیلی از معادالت زندگی را بر هم زده و لی سنت
ها در هر شــرایطی تغییر ناپذیرند و از بین نمی روند و به نظرمن متقاضی شــیرینی
همیشــه هست و در این خصوص حتی از هفته های قبل سفارشات را از آمل، بابل و
بابلسر گرفتیم.
پیش بینی شما برای پایان کار چه زمانی است؟
بر اساس برنامه ریزی هرساله می بایست 27 اسفند شیرینی ها را تحویل بدهیم و
به امورات خودمان برسیم ولی االن چند سالی است که هنگام سال تحویل به خانه می
رویم بنابراین سعی می کنیم با مدیریت خودمان روزهایی که سفارش شیرینی نداریم
نظافت را انجام دهیم.
در حال حاضر مشتری ها متقاضی چه شیرینی هایی هستند؟
شیرینی های مدرن )فندقی، نارگیلی، (بازار پسندتر هستند و در حال حاضر با توجه
به ایام پیش روی عید و تنوع آن مشتری های خاص خودش را دارد.
تفاوت قیمت شیرینی ها بر چه اساس می باشد؟
بر اساس مواد اولیه شیرینی ها قیمت گذاری می شود بدین صورت که شیرینی های
سنتی هر کیلو)آبدندان، ساق عروس و نخودچی( 180 هزار تومان، ولی کناک و قطاب
کیلویی 200 هزار تومان می باشد یکسری شیرینی های مغزدار)جواهر نشان، اسکار،
بادامی(کیلویی 220 هزار تومان می باشد ولی اگر مشتری شیرینی های درهم را بخواهد
در قیمت ها تاثیر دارد و ظروف یک کیویی “شیرینی درهم 180 هزار تومان” است که
به ترتیب تقاضا افزایش پیدا می کند.
نکته کلیدی موفقیت شما در کارتان چیست؟
اول از همه کمک خداوند بوده و بعد از آن همراهی و پشتیبانی خانواده که همیشه
کنارم بودند و از من حمایت کردند و کمک و مساعدت دوست عزیزم فرشته خانم که
با دلسوزی و پشتکار مرا یاری کرد که الزم میدانم تشکر و قدردانی ویژه ای از ایشان
داشته باشم. اما خودم همیشه سعی کردم در کارم تنوع داشته باشم و در پخت شیرینی
ابتکار و نوآوری به کار ببرم. تولید محصوالت با کیفیت و استفاده از مواد اولیه طبیعی
و درجه یک به جای رنگهای مصنوعی یکی دیگر از نکاتی است که در رابطه با کارم
میتوانم بگویم. برای من اول از همه سالمتی، فرهنگ و سنت همشهریانم مهم است
و بعد از آن پول.
چه حرفی با خانم های خانه دار و مخاطبین صبح آمل دارید؟
ایمان دارم بانوان ما آنقدر با اســتعداد و قوی هستند که به نسبت توانمندی شان
بتوانند وارد عرصه های مختلف زندگی اجتماعی و شخصی شوند و با توجه به اعتماد به
نفس خود صددرصد موفق هم شوند ولی داشتن هدف مهم تر از هر چیز دیگری است
که به کارشان معنی و مفهوم می دهد و به نظرم محبوبیت بهتر از مشهوریت می باشد
چرا که محبوبیت در قلب انسانهاست و مشهوریت در ذهن آنها. در پایان ضمن تشکر
از شما از جناب آقای الریجانی سردبیر نشریه پرمخاطب صبح آمل بابت اختصاص این
فرصت سپاسگزارم و امیدوارم همچنان استوار و محکم سالها در این راه ثابت قدم بمانند.
فرشته سید کاشانی متولد 1341 شهر بابلسرهستم و بعد از ازدواج ساکن بابل شدم
که ثمره آن دو فرزند دختر می باشد. حدود 16 سال است که در بابل و بابلسر آموزشگاه
دارم و از سال 82 به صورت حرفه ای و علمی کار را در شهرستان آمل در حد یادگیری
نزد خانم مهدویان شــروع کردم که هرچه دارم از وجود نازنین آن مرحومه هســت و
دوست دارم همه آنها را به مددجویانم انتقال بدهم.
به گفته مادر عالقه ام به شیرینی پزی و آشپزی به مادربزرگم رفته که هرگز او را
ندیدم و به نظرم این وراثتی است که در وجود ما بوده و در طول سالیان شکوفا شد و در
من از دبستان این گرایش وجود داشت که نسبت به کارهای هنری عالقه نشان بدهم و
در راهنمایی و دبیرستان برنج را به مانند کیک می پختم در حالی که همسن و ساالن
من از پس این کار بر نمی آمدند.
ســال 60 بعد از اخذ دیپلم بخاطر مشغله کاری و مسئولیت خانواده بعد از ازدواج،
تحصیالت را کنار گذاشــتم و )ســال 90)در سن پنجاه سالگی و میان بهت و حیرت
اطرافیان البته با همراهی و کمک همسر عزیزم به دانشگاه رفتم و توانستم مدرک مدیرت
آشپزی را بگیرم و بعد از یک مدت توانستم تصمیماتی برای زندگی ام بگیرم.
چطور شد که آمل را برای فراگیری آموزش انتخاب کردید؟
من شــیرینی خانگی درست می کردم اما دوست داشتم به شکل بهتر و اصولی تر
این کار را انجام بدهم ولی چیزی در مورد وجود آموزشگاه صنایع غذایی در مازندران
نمی دانستم و در این خصوص از خواهرم که مهندس کشاورزی بود کمک خواستم.
شیرینی های آمل چه ویژگی منحصر به فردی داشت؟
شنیده بودم آملی ها قدمت زیادی در پخت شیرینی های سنتی و خانگی دارند که
از نظر تنوع و کیفیت شاید حرف اول را در مازندران می زدند چنانچه هیچ یک از دیگر
شهرهای استان این ویژگی را نداشتند بخاطر همین خواهرم با پرس و جو از همکاران
مرا به آموزشگاه خانم مهدویان معرفی کرد و هنگام مراجعه دفترچه طرز تهیه بعضی
از شــیرینی ها را هم با خودم بردم که قبول نداشــت و از من خواست در کالس های
آموزشی که به صورت “ترمی” برگزار می شد حضور پیدا کنم بنابراین شرکت کردم و
عقیده ام بر این بود که با علم می توانیم تجربیات خود را بارورتر کنیم. پس از پشت سر
گذاشتن دو ترم برای اولین بار در جشنواره برنج که در روستای بلیران آمل برگزار شد با
ارائه دوازده نوع شیرینی و برنج در بین شرکت کنندگان رتبه اول را به خودم اختصاص
بدهم و این مهم تلنگر بزرگی در زندگی ام بود که می توانم قدمهای خوبی برداشت.
چگونه با خانم ابراهیمی آشنا شدید؟
از ویژگی های خوب و بارز ایشان مثبت اندیشی ، روابط عمومی باال و از همه مهمتر
مهربانی شان بود که مرا به سمتش کشاند و به مرور زمان با کارهای خوب و روش تهیه
انواع شیرینی های خانگی آشنا شدم ایشان عضو ثابت و از مربیان خوب آموزشگاه بودند
که یاری همسوو همفکر هم برای موسس آنجا محسوب می شد بنابراین همه این عوامل
یک قدمت بیست ساله دارد که ما هنوز هم با هم ارتباط داشته باشیم و کار کنیم و هر
چیز غیر از این در کار ما گذرا بوده و قابل اهمیت نبوده است و به جرات می توانم بگویم
در آمل تنها شخصی است که ارتباط حسنه و خواهرانه ای با او دارم.
شراکت به نظرتان سخت نیست؟
در این خصوص باید بگویم من و خانم ابراهیمی قبال خیلی با هم کار می کردیم که
با حضورشان در قسمت مدیریت تاالر اهورا نقش شان کمرنگ شد و از حیطه آموزشی
کمی فاصله گرفت اما همچنان در کار تولیدی با هم هســتیم و هر از گاهی به عنوان
مربی آموزشــی نیز از وجود ایشان اســتفاده می کنم و همدیگر را زیاد در کار درگیر
نکردیم و فقط در رشــته تخصصی شیرینی پزی شراکت داریم و در دیگر امورات هم
دخالت نمی کنیم.
در خصوص رشته های آموزشی در آموزشگاه توضیح دهید؟
قبال رشــته ها به این صورت تفکیک شــده نبود و رشته های آشپزی درجه یک،
درجه دو و شیرینی پزی درجه یک و درجه دو و در سال 84و 85 تفکیک شد و تنها
آموزشگاهی هستیم که زیر نظر سازمان فنی و حرفه ای هستیم و به هنرجوهای خود
مدرک بین المللی می دهیم که قابل ترجمه و ارائه به همه کشورهای جهان می باشد
و با تفکیک رشته ها تنوع زیادی در آن به وجود آمد که در مجموع در زمینه 25 تا 30
حرفه به هنرجوهایم مدرک می دهم که باز هم بستگی به گرایش و خواسته هنرجو)
آشپز سنتی یا ملل، فست فود، طبخ آبزیان، غذای ایتالیایی و ایرانی و
غیره( دارد و در زمینه شیرینی ها هم )شیرینی های خشک، کیک های
تر و خشک، دسر بین الملل، دسر سنتی، نان های حجیم و غیر حجیم،
کافی شاپ و دکوراتور کیک و …چیزهایی هستند که بابت برگزاری آنها
دوره ترمی داریم که زمانش دو تا دو ماه و نیم می باشد و بعد از پایان
امتحان کتبی را در اداره فنی حرفه ای می دهد و پس از قبولی آزمون
عملی خود را در حضور بازرس و کادر اداری امتحان عملی می دهند
که در پایان این دو با هم جمع می شود و گواهی ناهمه بین المللی از
طریق سازمان برای شان صادر می کشد.
ما با توجه به متقاضی هنرجو تقاضای رشــته می دهیم. چنانچه
رشــته های ثابت شــده خودمان را داریم)ممکن است یکی بخواهد
غذاهــای خمیری را آموزش ببیند و مدرک هم بخواهد بدین صورت
که ما به اداره فنی حرفه ای درخواست می دهیم که پس از تایید اسم
هنرجو را ثبت می کنیم و به سازمان معرفی می کنیم
آیا با نهاد یا اداره ای در بابل یا بابلسرهم تفاهم نامه همکاری
دارید؟
هر جایی که نیاز به ارائه مدرک باشــد قــرارداد می بندیم و در حال حاضر با اداره
بهزیستی و کمیته امداد و روستاهای تحت پوشش این دو اداره با ثبت نام نیروها برای
ارائه آموزش به آنجا می رویم و یا طی قرارداد ساالنه با آنها در شهرهای بابل و بابلسر
به متقاضییان آموزش و پس از پایان کار در جهت اشتغالزایی مدرک می دهیم تا برای
خودشان کار ایجاد کنند.
غذاهای سنتی که بیشتر آموزش می دهید کدامند؟
در جهت آموزش غذاها منو داریم و برای آشپزی سنتی غذاهایی مانند قرمه سبزی،
فســنجان، خورشت اسفناج، مرغ شــکم پر آلو اناری و آلو اسفناج می باشد که بسیار
متداول است و در این زمینه دختر دوازده ساله تا خانم 75 ساله از هنرجویان من می
باشند که شامل آقایان و خانم ها می شوند.
در خصوص همکاری با اداره شیالت توضیح دهید؟
همکاری خوبی با شیالت اداره کل در بابلسر در خصوص کارهای آموزشی شیالت و
ارائه خدمات به مردم شهرهای سطح استان دارم که اسپانسر شیالت می باشد و برای
آشنایی با ماهی به عنوان ماده غذایی خوب و ارگانیک دارم که هر ساله در آذرماه مرحله
به مرحله در شهرهای محمودآباد، نور، آمل، بابل، بابلسر حتی قائمشهر، ساری، سوادکوه
شیرگاه برگزار می شد و در حال حاضر به خاطر شیوع بیماری اجرا نمی شود.
بنابراین با وجود مشکالت فراوان خیلی انرژی می گیرم و با امید فردایی بهتر و یک
روز خوب صبح پر توان تر از گذشته بیدار می شوم و امیدوارم خداوند این نظر را به من
بیندازد که بتوانم این انرژی مثبت را برای ارائه خدمات به همه افراد جامعه منتقل کنم.
24اسفند99

اشتراک گذاری این مطلب در :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه بخوانید ....

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری این مطلب در :